Hannu ja Perttu - Millaisina queerit henkilöhahmot representoidaan lasten kuvakirjoissa?

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Abstract
Tutkin opinnäytteessäni tämänhetkisestä tilannetta siitä, millaisia heteronormatiivisuutta haastavia henkilöhahmoja lasten kuvakirjallisuudessa on ja millaisina heidät esitetään. Työni teoreettisessa viitekehyksessä perehdyn sukupuolen käsitteeseen tukeutuen sosiaalisen konstruktionismin näkemyksiin. Opinnäytteeni taiteellinen osuus muodostuu normikriittistä lastenkirjaa varten työstämistäni luonnoksista, jotka olen koonnut luonnoskirjaksi. Keskityn lasten kuvakirjoissa kuvitettuihin, lapsille ymmärrettäväksi tehtyihin queer-henkilöhahmoihin. Suljen tutkimuksen ulkopuolelle eläinhahmot ja muut mielikuvitushahmot kuten esimerkiksi muumit. Konstruktiivisen näkökulman mukaan kuvalliset esitykset ja kieli muodostavat todellisuutta, eivätkä pelkästään heijasta sitä. Sukupuolten välille löydetyt biologiset, sosiaaliset tai psykologiset erot ovat seurausta dikotomisesta sukupuolen jaottelusta, eivätkä siitä että kyseiset erot itsessään muodostaisivat kahta sukupuolta. Sukupuolen ja seksuaalisuuden yhteys ei myöskään ole itsestäänselvä, vaan sitä rakennetaan ja ylläpidetään sosiaalissa toiminnoissa. Toistolla tuotetaan normaliteetteja ja luonnollisuuksia, joista muodostuu ”totuuksia”. Tämänhetkisessä lasten kuvakirjallisuudessa esiintyy queer-hahmoja vain kourallisessa kirjoja. Aikuisten mediaesityksissä jo jonkin aikaa nähty queer-esitysten tulva ei ylety vielä lastenkirjojen representaatioihin. Kuitenkin muutamissa kirjoissa kuvataan queer-henkilöitä. Henkilöhahmot esitetään huomattavan heterogeenisenä joukkona. Kirjoista löytyy nuoria, vanhoja, hoikkia, pulskia, trendikkäitä, ”tavallisia” ja persoonallisia queer-representaatioita. Queereillla henkilöhahmoilla ei useimmissa tapauksissa ole lapsia. Ainoa yhteinen nimittäjä queer-hahmojen representaatioille oli valkoihoisuus. Tutkimukseni valossa koen tarpeelliseksi, että jo pienille lapsille olisi tarjolla mahdollisimman monimuotoinen visuaalinen ympäristö sterotyyppisten sukupuolten mallien sijasta. Näin he voisivat poimia samaistumiskohteita identiteettinsä rakennustyökaluiksi. Tämä voisi tukea ja lisätä heidän kokemustaan hyväksytyksi tulemisesta yhteiskunnassa sellaisena kuin ovat, sellaisena miksi haluavat tulla.

In my thesis I study what kind of characters you can find in children's picture books that challenge the stereotypical heteronormative characters. In the theoretical part I study the concept of sex relying on to the social constructivism. The artistic part of my thesis constructs of the sketches that I have made for the basis for a children's picture book and collected to a sketchbook. The constructive view to the world is that visual representations and language construct our reality, not just reflect it. The differences that are found between the sexes, are the conclusion of thinking the sexes as two, not that the sexes are essentially different. The relation between the sex and gender is not self-evident, but constructed in the every-day life. Queer characters appear just in the few in the children's picture books. The characters are represented heterogeneous. You can see old, young, thin, plumpy, trendy, "ordinary" and individual characters in children's picture books that are published in finnish. The only thing in common for the characters was that they where white. In the light of my study, my opinion is that there should be a variety of individual characters, also queer and not strerotyped role models, represented in children's picture books so that even the youngest children would have role models of different ways to live life, so that they could grow to be the adults that they really are.
Description
Supervisor
Max Ryynänen
Thesis advisor
Sorainen, Antu
Keywords
lastenkirja, queer, kuvitus, visuaalinen kulttuuri, sukupuoli, heteronormatiivinen
Other note
Citation