Suunnittelunohjauksen kehittämismahdollisuudet virtuaalisen työtilan avulla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Liikenne- ja tietekniikka
Mcode
R3004
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
95 + 9
Series
Abstract
Lean-ajattelutavan mukaiset käytännöt ovat levinneet japanilaisista autotehtaista muillekin aloille, vähitellen myös osaksi suunnittelutoimialan projektien toteutusta. Lisäksi on herännyt tarve kehittää suunnittelunohjaustekniikkaa vastaamaan paremmin tämän päivän tarpeisiin. Erityisesti nykyinen maantieteellisesti hajaantuva eri tekniikkalajien suunnittelijoiden ja hankkeiden osapuolien verkosto vaatii kehittyneempiä työkaluja helpottamaan yhteistyötä sekä säästämään niin aikaa kuin rahaa. Työn tavoitteena oli selvittää, miten suunnittelunohjausta voidaan kehittää hyödyntämällä virtuaalista Big Room -työtilaa (ViBR), mitä ongelmia on nykyisissä suunnittelunohjausmenetelmissä sekä miten infra- ja rakennusalalla suhtaudutaan uudenlaiseen, virtuaaliseen suunnittelunohjaukseen. Toisaalta erityisesti infra-alan ongelmia ovat tekijävaje, alan alhainen arvostus sekä hidas kehittyminen, ja työssä tarkasteltiin myös näitä näkökulmia selvittämällä infra-alan nykyisiä toimintatapoja ja niiden kehitystarpeita. Tutkimus oli luonteeltaan laadullinen ja koostui kirjallisuustutkimuksena tehdystä teoriaosuudesta sekä empiirisen osuuden kyselytutkimuksesta ja teemahaastatteluista. Kirjallisuuskatsauksessa kuvattiin niitä menetelmiä ja työkaluja, joista virtuaalinen Big Room koostuu, ja niiden kautta, mitä mahdollisuuksia virtuaalinen menettely ja Leaniin pohjautuvat työkalut antavat suunnittelunohjaukselle. Lean -ajattelun mukaisiin työkaluihin, BIM-tekniikkaan sekä virtuaalisuuteen perustuva ViBR toimii kuten sen esikuva, allianssihankkeissa usein käytetty Big Room -työskentely, jossa hankkeen eri osapuolet työskentelevät saman katon alla, saman tietomallin ääressä. Tuomalla yhteistyömenettely virtuaaliselle alustalle, säilytetään sen ominaisuudet avoimuuden, sitouttamisen ja luottamuksen luomisessa, mutta poistetaan logistiset ongelmat ja saadaan käyttöön muita virtuaalisuuden mahdollistamia toimintoja ajanhallinnan ja tiedonkulun parantamiseksi. Infra- ja rakennusalan työntekijöille suunnatun kyselytutkimuksen tulosten perusteella virtuaaliseen suunnittelunohjaukseen suhtaudutaan kaksijakoisesti: toisaalta se herättää mielenkiintoa ja innostusta toiminnan parantamisesta; toisaalta sen nähdään heikentävän suunnittelutyön sosiaalista puolta. Kohdeyrityksen infratoimialan projektipäälliköille tehdyistä teemahaastatteluista kävi ilmi selvä tarve uudenlaiselle ajattelulle ja yhteistyölle, joilla koko alan arvostusta saataisiin parannettua. Lisäksi todettiin, että infra-ala on uusien vaatimusten edessä niin organisaatiomuutosten, rakennettujen ympäristöjen monimutkaistumisen kuin hajaantuneiden työryhmien takia. Työssä tehtyjen kirjallisuuskatsauksen ja empiiristen tutkimusten perusteella ViBR-työtila voisi tuoda uusia mahdollisuuksia erityisesti yhteistyöhön, resursointiin ja tiedonkulkuun ja -hallintaan. ViBR on kokeilunarvoinen menettelytapa, jolla tarttua suunnittelualan muutoksiin ja ratkaista suunnittelunohjauksessa havaittuja ongelmia. Järjestelmää tulisi pilotoida tarkoin valitussa hankkeessa, jossa sen tuoma lisäarvo ja vaikutukset yhteistyöhön ja tiedonhallintaan seurattaisiin ja analysoitaisiin. Kohdeyrityksen pilotoidessa ViBR:ia, se kehittyisi yrityksen toimintakulttuuriin sopeutuen samalla uusiin projektimaailman vaatimuksiin. Jos pilotointiprojekti antaa vakuuttavia tuloksia virtuaalisen Big Room -työtilan soveltuvuudesta suunnittelunohjaukseen, tulisi uusi järjestelmä ottaa käyttöön projekti kerrallaan Leanin mukaisen jatkuvan parantamisen periaatteen tavoin.

Practices based on Lean thinking have been spreading from the Japanese industry to other trades, including the field of construction design. In addition, a need has arisen to develop design management technology to meet up today’s challenges of the field. Particularly, the geographically distributed network of designers and other stakeholders of projects need advanced tools to facilitate co-operation, save time and reduce costs. The objectives of this thesis were to find out how to improve design management by using a virtual Big Room (ViBR) workspace, what the main problems with current design management systems are, and how workers of infrastructure and building trade respond to a new virtual design management procedure and its possibilities. At the same time, problems governing the Finnish infrastructure trade include shortage of skilled workers, low appreciation towards the trade and usually slow progress of the trade. These perspectives were also studied in this thesis by chasing out current action and collaboration methods typical to the infrastructure field and the necessities to develop them. The qualitative study included a literary research and two empirical studies: a questionnaire study and a survey. In the literary research, the procedures and tools forming ViBR were described, and through them the possibilities enabled were represented. ViBR that is based on Lean thinking and tools, BIM technology and cloud network, works basically like a physical Big Room. In Big Room working, all the stakeholders of a project are physically situated in the same room, working around the same information model, which improves alliance, flow of information and trust between different parties. By bringing this form of co- operation to a virtual platform, its nature in transparency, commitment and reliance can be maintained, but logistical issues eliminated. Also, other functions to improve time management and information flow can be achieved due to virtual workspace. According to the results of the questionnaire study set on workers of infrastructure and building trade, attitude towards virtual design management is bipartite. On one hand it evokes interest and enthusiasm; on the other hand respondents were worried about its consequences on the social part of planning work. From the interviews made with project managers in the target company, a need emerged for new thinking and collaboration attitude in infrastructure trade in order to improve its appreciation. From the analysis of this thesis, it can be found that ViBR could enable possibilities especially for collaboration, resource allocation and information management. ViBR could be worth initiating a piloting project in the target company to address to the challenges in infrastructure trade and design management. Throughout the piloting, the participants should monitor and analyze the applicability of the ViBR and its added value to project work. If the pilot project yields convincing results showing ViBR suitable for design management in the target company, it should be implemented project by project, as a continuous improvement in accordance with Lean thinking.
Description
Supervisor
Pellinen, Terhi
Thesis advisor
Matintupa, Emil
Herva, Maila
Keywords
suunnittelunohjaus, virtuaalinen työtila, lean-rakentaminen, infra-alan kehitys, big room -työskentely
Other note
Citation