Game Testing in Finnish Game Companies

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Mediatekniikka
Mcode
T3004
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
85 + 3
Series
Abstract
Games are very complex software systems with demanding requirements such as stability, good performance and compatibility. Extensive and diligent testing is required to satisfy these requirements and to deliver a successful game. The purpose of this thesis was to research how Finnish game companies were currently handling game testing. This research problem was divided to several areas which included the objectives of testing, the testing process and the testing methods that were used. To provide answers for these questions literature on software development, game development, software testing and game testing was analyzed and presented. Following this, seven Finnish gaming companies were interviewed and the results of these interviews were presented. These results include information such as the goals and objectives of testing, the evaluation and testing of the fun factor, game quality factors, organization of testing, required knowledge, skills and training in testing, planning and documentation of testing, testing in different phases of game development and testing sufficiency and criteria for ending testing. As conclusions the game development process, the testing in different phases of development, the outsourcing of testing and the testing methods are discussed and some good practices are pointed out. Finally, the thesis presents further research topics.

Pelit ovat todella monimutkaisia ohjelmistojärjestelmiä, joilla on tiukkoja vaatimuksia kuten vakaus, hyvä suorituskyky ja yhteensopivuus. Jotta nämä vaatimukset saadaan toteutettua ja samalla tuotettua menestyvä peli, vaaditaan laajaa ja huolellista testausta. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tutkia, kuinka suomalaiset peliyritykset tekevät pelitestausta. Tutkimusongelma jaettiin useisiin alueisiin, jotka ovat testausten tavoitteet, testaus prosessi sekä testauksessa käytettävät menetelmät. Vastausten etsiminen näihin kysymyksiin aloitettiin perehtymällä ja analysoimalla kirjallisuutta liittyen ohjelmistokehitykseen, elikehitykseen, ohjelmistotestaukseen sekä pelitestaukseen. Tämän jälkeen haastateltiin seitsemää suomalaista peliyritystä. Haastattelujen tulokset esiteltiin työssä. Nämä tulokset sisältävät asioita kuten testauksen päämäärät ja tavoitteet, fun factorin arviointi ja testaus, pelin laatutekijät, testauksen organisointi, testauksessa tarvittavat tiedot, taidot ja koulutus, testauksen suunnittelu ja dokumentointi sekä testauksen riittävyys ja testauksen lopetuksen kriteerit. Johtopäätöksinä keskustellaan pelikehitysprosessista, testauksesta prosessin eri vaiheissa, testauksen ulkoistuksesta ja testaus metodeista. Näistä poimitaan muutamia hyviä käytäntöjä. Lopuksi diplomityö esittelee mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Perttu
Thesis advisor
Hämäläinen, Perttu
Itkonen, Juha
Keywords
game testing, testing, game quality assurance, game quality, quality assurance, game development
Citation