Pienen vuokrausyrityksen logistiikkajärjestelmän parantaminen tuotetunnistuksen näkökulmasta

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Koneensuunnittelu
Mcode
K3001
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
90 + 3
Series
Abstract
Pienillä vuokrausyrityksillä ei tyypillisesti ole suurten tuotantoyritysten kaltaisia mahdollisuuksia investoida kalliisiin toiminnanohjaus- tai varastonhallintajärjestelmiin, vaikka niille olisikin tarvetta. Erityisesti tuotteiden seuranta aiheuttaa ongelmia myös pienille vuokrausyrityksille. Tässä diplomityössä asiaa tutkittiin pääasiassa case-yrityksen kautta, mutta näkökulmia haettiin myös muilta, eri aloilla toimivilta pieniltä vuokrausyrityksiltä. Tuotetunnistuksen osalta käytettyjen toimintatapojen kirjo on laaja. Osalla pienistä vuokrausyrityksistä tuotetunnistus on pääasiassa henkilökunnan muistin varassa, mutta erilaisia sarjanumeropohjaisia järjestelmiä tai viivakoodeja käytetään myös yleisesti. Monilla pienilläkin vuokrausyrityksillä on halua ottaa RFID-järjestelmä käyttöön. Investoinnit RFID-järjestelmiin ovat kuitenkin kalliita, joten niiden tuomia hyötyjä mahdollisiin haittoihin suhteutettuna tulisi verrata tarkoin. Yhdellä tutkimukseen osallistuneista viidestä pienyrityksestä oli myös huonoja kokemuksia RFID-järjestelmän käyttöönotosta. Korkean hintatason ja ilmenneiden ongelmien vuoksi RFID-järjestelmä ei ole suositeltava valinta pienen vuokrausyrityksen ensimmäiseksi tuotetunnistusratkaisuksi. Sen sijaan esimerkiksi QR-koodeilla tapahtuva tuotetunnistus vaikuttaa toimivalta vaihtoehdolta, erityisesti case-yrityksen kohdalla. Toiminnan laajentuessa ja vuokrattavien tuotteiden lukumäärän kasvaessa myös RFID-tekniikan käyttöönotto on potentiaalinen vaihtoehto. Silloinkin se olisi hyvä ottaa ensin käyttöön jo olemassa olevan tuotetunnistusjärjestelmän rinnalle. Toimiva tuotetunnistusjärjestelmä vaatii yleensä yhteensopivan taustajärjestelmän. Monet pienet vuokrausyritykset ovat päättäneet ottaa ERP-järjestelmän käyttöön, usein hyvin tuloksin. Vuokraustoiminnan sesonkiluonteisuuden takia myös ennusteiden tekoon tulisi panostaa enemmän, jotta resurssit osataan kohdentaa oikein.

Big production companies can invest in expensive ERP or product identification systems but small rental companies don’t typically have the same possibilities, even if they would benefit from it. Product tracking in particular causes problems also for the small rental companies. In this thesis the subject was examined through the case company but different viewpoints were gathered also from other small rental companies operating on different fields. There is a wide variety of product tracking systems available. Some small rental companies rely on the memory of the personnel in product identification, but different serial number or bar code based systems are also generally used. Many small rental companies are also willing to implement RFID system. However, the investments in RFID systems are expensive, which means that the pros and cons should be carefully evaluated. One of the five small rental companies in this thesis had also faced bad experiences when they implemented a RFID system. Due to the high price level of RFID systems and the occurred problems it would not be recommended for a small rental company to choose RFID system as the initial product tracking solution. Instead, for example QR-code based product identification system seems like an eligible choice, particularly in the case of the case study company. If the business grows bigger and the amount of rentable items increases, the implementation of RFID tracking system becomes a potential choice. Even then it should be first brought to complement an existing product identification system. A well-functioning product identification system usually requires a suitable background information system. Several small rental companies have decided to implement an ERP system, often with good results. More concern should also be put into forecasting due to the seasonality of rental businesses in general, so that the resources can be properly allocated.
Description
Supervisor
Pietola, Matti
Thesis advisor
Dajka, Petra
Keywords
pk-yritys, vuokrausyritys, tuotetunnistus, logistiikkajärjestelmä, RFID, QR-koodi
Other note
Citation