Paikkatietoa hyödyntävien verkkopalvelujen liiketoimintamahdollisuuksien tutkiminen

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-16
Department
Major/Subject
Bioniikka
Mcode
S3006
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
80 + 14
Series
Abstract
Tietoliikennealan liiketoimintaympäristö on murroksessa. Avoimia ohjelmointirajapintoja hyödyntävät internetin sovelluskehittäjät luovat uusia, käyttäjien tarpeisiin tarkasti vastaavia palveluja yhä nopeammin. Tämä haastaa alan perinteiset palveluntarjoajat, kuten teleoperaattorit, uudenlaiseen kilpailutilanteeseen mutta voi myös avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Uusia liiketoimintamalleja ja tuotekehitysprosesseja kokeilemalla operaattorit voisivat löytää keinot vakiinnuttaa merkittävä asema uusia palveluja luovissa ekosysteemeissä ja täten säilyttää kilpailukykynsä muuttuneilla markkinoilla. Tässä diplomityössä tutkitaan paikkatietoa hyödyntävien verkkopalvelujen liiketoiminta-mahdollisuuksia. Verkkopalvelulla tarkoitetaan tässä puhelun aikana käytettävää palvelua, joka yhdistelee tietoa sekä internetistä että matkapuhelinverkosta. Työn alkuosassa sovelletaan käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodeja tuoteideoiden luomiseksi. Työn jälkimmäisessä osiossa hyödynnetään lean startup –metodologiaa yhden tällaisen idean kehittämisessä kohti kannattavaa tuotekonseptia. Metodologiaa seuraten työssä kuvataan konseptille tuotevisio ja alustava liiketoimintamalli. Mallin oletuksien testaus aloitetaan käyttäjätestillä, jonka tavoitteena on selvittää, vastaako konseptin tarjoama ratkaisumalli käyttäjien tarpeisiin heitä houkuttelevalla tavalla. Työn alkuosan kartoituksen tuloksena luotiin joukko tuoteideoita sekä alustava malli näiden ideoiden kategorisointiin ja analysointiin. Tulosten perusteella kehitettiin tuotekonsepti, joka esittää puhelun osapuolille visuaalista informaatiota heidän sijainnistaan ja ympäristöstään. Käyttäjätestin tulosten analysointi osoitti tuotekonseptin kiinnostavaksi. Testin tulokset tarjosivat myös yleisluontoisempaa informaatiota siitä, millaisina loppukäyttäjät kokevat paikkatietoa hyödyntävät verkkopalvelut. Työ osoittaa, että paikkatietoa hyödyntävät verkkopalvelut voivat tarjoavat houkuttelevia liiketoimintamahdollisuuksia operaattoreille. Työn tuloksena kehitetty tuotekonsepti tarjoaa lupaavan alustan uuden liiketoiminnan kehittämiselle. Työ myös esittelee vaihtoehtoisen mallin kehittää tuoteideoita kohti kannattavan liiketoimintamallin omaavaa tuotekonseptia. Työn lopussa arvioidaan lisäksi prosessin soveltuvuutta tuotekonseptien kehittämiseen suuressa yrityksessä täydentäen täten aihetta käsittelevää kirjallisuutta.

Telecommunication industry is being disrupted. Utilizing open programming interfaces, web developers are creating innovative services within shorter development cycles than ever before. Traditional telecommunication industry players, such as telecom operators, need to adjust their business models and product development processes in order to stay competitive. By experimenting with new models and processes, operators could find means to establish a significant position in the emerging service ecosystems. This study explores the business opportunities that operators have in the area of location-aware telecom mashups. The term telecom mashup refers here to digital services that combine data from both web and telecom network into a single interface that can be accessed during an ongoing call. First, product opportunities are explored using user-centered design methods, such as brainstorming. Next, a methodology called lean startup is utilized to develop a product idea into a viable product concept. Following the principles of the methodology, a product vision and a business model are outlined around the concept. Finally, a user test is conducted in order to validate the first hypothesis of the business model regarding the attractiveness of the proposed design solution. As a result of the exploration work, a set of product ideas and tools for analyzing the ideas were created. Furthermore, a product concept was developed that provides visual information on call participants’ location during an ongoing call. The user feedback revealed positive end user response to the proposed concept and additionally provided more general insights on how users perceive location-aware telecom mashups. The study shows that the area of location-aware telecom mashups offers attractive business opportunities for operators. Further, the resulting product concept presents an opportunity for developing a new business case. Moreover, the study presents an alternative model for developing product ideas into viable product concepts. Finally, the study contributes to existing literature on lean startup methodology by evaluating its applicability in the case company.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Söderström, Raul
Keywords
telecom mashup, telecom platform, innovation, new product development, lean startup, user-centered design, business model, location-based service
Other note
Citation