Productization of new sustainability consultancy services in the real estate and construction context

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
en
Pages
97 + [8]
Series
Abstract
This study examines the approach of service productization in the context of new real estate and construction (REC) related sustainability consultancy services. These services may be categorized as knowledge-intensive business services (KIBS) where the core of the offerings constitute knowledge in one form or another and the services are intended for other businesses or organizations. Moreover, a case study is also a part of this study, where the case company (Pöyry Finland Oy) has had on-going efforts of productizing a new service offering. More precisely, this study was guided by the following three main research questions:. 1. How are successful new KIBS developed and productized?. 2. How can new KIBS productization be applied in the context of REC sustainability consultancy services?. 3. How could the building carbon footprint calculation tool (ILMARI) be further developed and productized as a service offering?. First, academic literature findings indicate that the new service development (NSD) process may depict a streamlined course of the actual development process. However, value creation and customer involvement serve as the utmost important determinants of service success. Whereas, service productization provides an approach of enhancing the service offering by adding product like features to the service. Second, through empirical examinations as well as contextual theory, the results imply that productization practices may be considered as a double-edged sword concerning REC sustainability consultancy services. The main dilemma relates to the trade-offs between offering customized service offerings or fully productized "service products". Third, the case study revealed that the crucial task of introducing the service to the markets is at hands, and moreover, the customer point of view still remains somewhat unclear. Hence, based on a customer survey result and a set of focus group interviews, further development and productization efforts should focus on visualizing and communicating the value for customers.

Tutkimuksessa selvitettiin palvelujen tuotteistamista kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien kestävän kehityksen konsultointipalvelujen kontekstissa. Kyseiset palvelut voidaan ryhmitellä osaamisintensiivisten liike-elämän palveluiden (nk. KIBS-palvelut) joukkoon, jossa osaaminen tavalla tai toisella muodostaa palvelun ytimen, ja palvelun kohteena ovat muut yritykset tai organisaatiot. Lisaksi, tutkimus sisältää case-tutkimuksen, jossa case-yrityksen (Pöyry Finland Oy) meneillään olevaa uuden palvelun tuotteistamista selvitetään. Tutkimusta ohjasivat seuraavat kolme päätutkimuskysymystä:. 1. Miten menestyksekäs uusi KIBS-palvelu kehitetään ja tuotteistetaan?. 2. Kuinka uusien KIBS-palvelujen tuotteistaminen soveltuu kiinteistöihin ja rakentamiseen liittyvien kestävän kehityksen konsultointipalvelujen kontekstiin?. 3. Kuinka rakennuksen hiilijalanjäljen arviointityökalu (ILMARI) voisi entisestään kehittää ja tuotteistaa palvelutarjoomaksi?. Akateemisessa kirjallisuudessa uuden palvelun kehittämisen prosessimallilla (NSD-prosessi) kuvataan virtaviivaistettua etenemistä varsinaiselle kehitysprosessille. Itse palvelun kannalta arvonluonti ja asiakasosallistuminen ovat kuitenkin keskeisemmät edellytykset menestyksekkäälle palvelulle. Tuotteistaminen puolestaan tarjoaa lähestymistavan palvelun kehittämiselle, jossa ideana on lisätä tuotetyyppisiä piirteitä palvelulle. Empiiristen havaintojen ja kontekstuaalisen teorian perusteella voidaan todeta, että tuotteistaminen voidaan nähdä kaksipiippuisena seikkana kiinteistöjen ja rakentamisen kestävän kehityksen konsultointipalveluissa. Päällimmäisenä kysymyksenä on hyötynäkökohtien tasapainottelu täysin räätälöidyn palvelun ja pitkälle tuotteistetun palvelun välillä. Case-tapauksessa taas ilmeni, että kriittisinä tehtävinä ovat palvelun markkinalanseeraus sekä asiakasnäkökulman huomioonottaminen palvelun kehittämisessä. Nain ollen, asiakaskyselyn ja haastattelujen perusteella kehitys- ja tuotteistamistoimenpiteet tulisivat jatkossa keskittyä etenkin asiakkaan kokeman arvon visualisointiin ja viestimiseen.
Description
Supervisor
Saari, Arto
Thesis advisor
Junnonen, Juha-Matti
Rantanen, Paula
Keywords
service productization, tuotteistaminen, knowledge-intensive business services, osaamisintensiiviset liike-elämän palvelut, KIBS, KIBS, new service development, uusien palveluiden kehittäminen, NSD, kestävän kehityksen konsultointipalvelut, sustainability consultancy services, kiinteistö- ja rakentamisklusteri, real estate and construction cluster
Citation