Development of a business model for a new software company - Case of Movila Oy

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
en
Pages
81 (+3)
Series
Abstract
Uusi ohjelmistoyritys tarvitsee menestyäkseen strategian ja liiketoimintamallin. Tässä diplomityössä pyritään kehittämään viitekehykset molemmille näille rakenteille. Tapauskuvauksessa hyödynnetään kehitettyjä viitekehyksiä käytännössä Movila Oy nimiseen ohjelmistoyritykseen ja sen mobiilien päätelaitteiden tunnistusohjelmistoon. Jotta viitekehykset yhtiön strategialle ja liiketoimintamallille voitiin toteuttaa, tehtiin kyseisistä aiheista laaja kirjallisuustutkimus. Sen lisäksi viitekehyksiä muokkasivat uuden ohjelmistoyrityksen johtamisesta saadut käytännön kokemukset sekä asiakastapaamiset ja konsulttien kanssa käydyt keskustelut. Vaikka tässä diplomityössä esitetään viitekehykset sekä strategialle että liiketoimintamallille, pääpaino on liiketoimintamallissa. Tämän diplomityön päätulokset ovat uuden ohjelmistoyrityksen erityispiirteiden esilletuonti ja strategia- ja liiketoimintamalliviitekehyksien muokkaaminen niihin sopivaksi. Jotta näitä viitekehyksiä voisi jatkossa kehittää palvelemaan uusia ohjelmistoyrityksiä yhä paremmin, jatkotutkimuksissa ehdotetaan yritysten rahoitus- ja finanssiteoriaa yhdistettävän kiinteämmäksi osaksi liiketoimintamalleja ja yritysstrategiaa. Uusia elementtejä tutkimukseen ehdotetaan haettavaksi myös pääomasijoittajilta ja yritysanalyytikoilta, jotka tutkivat yrityksiä niiden liiketoimintasuunnitelmien pohjalta. Movila Oy:lle tämä diplomityö tuotti yritysstrategian ja liiketoimintamallin. Näiden rakenteiden luomisprosessin seurauksena Movilan pääohjelmistotuotteen kehitys sai uuden suunnan ja tuotteesta tuli täysin erilainen kuin tuotekehityksen alussa oli tarkoitus.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Luukkainen, Sakari
Keywords
business model, liiketoimintamalli, corporate strategy, yritysstrategia, new software company, uusi ohjelmistoalan yritys, mobile Internet, mobiili Internet, mobile web, mobiili web, mobile device detection, mobiilien päätelaitteiden tunnistus
Other note
Citation