Lääkärien ja sairaanhoitajien tulospalkkauksessa käytettävät tulosmittarit ja niiden yhteys julkisen terveydenhuollon strategisiin tavoitteisiin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
21+3
Series
Abstract
Tämän kandidaatintutkielman tulospalkkauksen perusteena käytettyjä tulosmittareita. Tutkielmassa käsitellään ainoastaan julkista terveydenhuoltoa. Tulosmittarien analyysi keskittyy tulosmittarien ja julkisen terveydenhuollon strategian väliseen yhteyteen. Analyysin lähtökohtana on se, miten erilaisten tulosmittareiden käyttö voi edesauttaa strategian onnistumista. Tutkielmassa käsitellään myös motivaatioteorioiden yhteyttä tulosmittareihin. Tulospalkkaus yleisesti tarkoittaa työntekijöiden palkitsemista työnsuorituksesta ja asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Tulosmittarit ovat yhteisesti määriteltyjä kriteerejä, joihin tulospalkkioiden maksu perustuu. Suomessa julkisen terveydenhuollon strategia painottuu resurssien mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön, henkilöstön hyvinvointiin sekä laadukkaan ja ammattitaitoisen hoidon tarjoamiseen. Tulospalkkauksessa käytettävät mittarit voidaan jakaa suoriteperusteisiin mittareihin, vaikuttavuusperusteisiin mittareihin sekä ryhmätulospalkkauksen mittareihin. Tutkielmassa analysoidaan tulosmittareita näistä kaikista kategorioista. Tutkielman tulokset osoittavat, että terveydenhuollossa käytössä olevat tulosmittarit tarvitsevat vielä lisää tutkimusta, jotta ne tukisivat mahdollisimman montaa terveydenhuollon strategian osa-aluetta. Useat tutkielmassa käsitellyt tulosmittarit lähtevät viemään terveydenhuollon toimintaa strategian kannalta epäsuotuisaan suuntaan tai niiden käytöstä ja vaikutuksista ei ole riittävästi näyttöä. Tulosmittareihin liittyy haasteita myös ihmisen motivoinnin näkökulmasta.
Description
Thesis advisor
Melgin, Jari
Keywords
tulospalkkaus, tulosmittari, terveydenhuolto, strategia, motivaatio
Citation