Open source and free software in film and media production

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
80
Series
Abstract
The Open Source and Free philosophy encourages an environment of freely sharing ideas, tools and content. Because of this, a user can freely share, customize and build upon existing solutions. Using this philosophy of sharing tools, ideas and content in a film and media production environment, has been an interest of mine for a while now. I am interested in exploring an alternative to the industry standards in the field today and can smaller budget films and freelancers benefit from this? Software can be put into two different categories, proprietary software and Open Source or Free (as in free speech not free stuff) software. Proprietary software refers to software that is closed source. This means that the software is exclusive property of its developers or publishers and cannot be copied or distributed without complying with their licensing agreements. Almost all commercial software is proprietary. Free and Open Source software are open to modification and redistribution. Because of the open development model of Open Source and Free software, I ask the question: “Can Open Source and Free software be used for professional film production, media production and education?” The research for this thesis is a combination of practical and qualitative research. First, I study and analyse the philosophy of Open Source and Free Software, with a focus on the implementation of it to film and media production. Secondly, I include real world examples of implementing this software to professional film and media production. Thirdly, I contemplate the ethical questions and possible issues of using non-copyrighted tools to create copyrighted material. Finally, I have included two of my own projects that use Open Source and Free software. These are the Open Creative Suite and the Portable virtual studio system. The Open Creative Suite is my attempt to compile and unify a group of programs that can be used in a pre-production environment. To make the installation and use of them easier to my peers and colleagues. With the Portable virtual studio I attempt to build a portable system to film live footage with a virtual environment. This project is made to test the Open Source and Free software style of development. The research brought up some interesting points. First, Open Source and Free software has finally reached the quality it needs to be used in professional production. Secondly, it explores the ethical dialogue of the responsibility we as creators have of making our techniques and tools accessible to others. Finland is a small country and to efficiently use the resources we have, Open Source and Free software provides a partial solution. By the help of this research I hope to shed some light on this subject and demonstrate to others an alternative way of doing creative work.

Avoimien ja Vapaiden ohjelmistojen filosofia kannustaa ideoiden, työkalujen ja sisällön vapaaseen jakamiseen. Tämän takia ohjelmistojen käyttäjät voivat vapaasti jakaa, muuttaa ja rakentaa olemassa olevien ratkaisujen pälle. Tämän jakamisen filosofian käyttäminen elokuva ja media tuotannon yhteydessä, on ollut kiinnostuksen kohde minulle jo jonkin aikaa. Olen myös kinnostunut tutkimaan vaihtoehtoa elokuva ja mediateollisuuden käyttämiin nykyisiin ratkaisuihin. Voivatko esimerkiksi pienen budjetin elokuvat ja freelancerit hyötyä tästä? Ohjelmistot voidaan jakaa kahteen eri kategoriaan, suljettuihin ja avoimiin tai vapaisiin. Suljetut ohjemistot viittaavat ohjelmistoihin jotka eivät jaa lähdekoodia. Tämä tarkoittaa että ohjelmisto on yksinomaan sen kehittäjien omaisuutta ja sitä ei saa kopioida, jakaa tai käyttää suostumatta heidän lisenssiin. Melkein kaikki kaupallinen ohjelmisto on suljettua. Avoimien ja Vapaiden ohjelmien vapaamman kehitysmallin takia, esitän kysymyksen: "Soveltuvatko Avoimet ja Vapaat ohjelmat Elokuvan ja median ammatilliseen tuotantoon?" Tutkimus rakentuu käytännön ja laadullisen tutkimuksen yhdistelmästä. Ensiksi, tutkin ja analysoin Avoimien ja Vapaiden ohjelmistojen filosofiaa, pääteemana miten se soveltuu elokuvan ja median tuotantoympäristöön. Toiseksi, käyn läpi esimerkkejä ammattimaailman ratkaisuista käyttää tämän kaltaisia ohjelmistoja. Kolmanneksi, pohdin eettisiä kysymyksiä ja mahdollisia ongelmia tekijänoikeusvapaan työkalun käytöstä luomaan tekijänoikeutettua materiaalia. Lopuksi, esittelen kaksi omaa projektiani jotka käyttävät Avoimia ja Vapaita ohjelmia. Nämä ovat Avoin Luova Ohjelmistokokoelma (Open Creative Suite) ja Kannettava virtuaalistudio (Portable virtual studio system). Avoin Luova Ohjelmistokokoelma on yritykseni koota ja yhdistää ryhmä ohjelmia jota voidaan käyttää tuotannon ennakkosuunnitteluun. Ajatus tässä on tehdä näiden ohjelmien asennus ja käyttöönotto helpommaksi kolleegoilleni. Kannettava virtuaalistudio on yritykseni rakentaa kannettava järjestelmä jolla voidaan kuvata reaaliaikaista kuvaa virtuaalisessa ympäristössä. Projektin toteutin kokeena, kokeillakseni avoimien ja vapaiden ohjelmistojen kehitysmallia. Tutkimus tuo esille pari kiinnostavaa huomiota. Ensiksi, Vapaat ja Avoimet ohjelmistot ovat viimeinkin saavuttaneet laadut ne vaativat, jotta niitä voi käyttää elokuvien ja median ammattituotannossa. Toiseksi, se tuo esille eettisen dialogin meidän vastuusta tekijöinä, tehdä tekniikoistamme ja työkaluistamme saatavia muille. Suomi on pieni maa ja pienet resurssit pitää käyttää tehokkaasti, avoimet ja vapaat ohjelmistot tarjoavat osaratkaisun tälle. Tällä tutkimuksella haluan valaista tätä aihetta ja esitellä kolleegoilleni vaihtoehtoisen tavan tehdä luovaa työtä.
Description
Supervisor
Bastamow, Tanja
Thesis advisor
-, -
Keywords
open source, free software, film production, production design
Citation