Tietojärjestelmän ongelmien tunnistaminen ja kehitysehdotukset eräässä osakekauppajärjestelmässä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Master's thesis
Date
2007
Major/Subject
Communication Engineering
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Työ käsittelee erään pankin arvopaperikaupankäynnissä käytettävää järjestelmää. Työn tarkoituksena on parantaa järjestelmän tukemaa dealing-liiketoimintaa mahdollisimman kustannustehokkaasti. Työssä keskitytään järjestelmän ongelmien ja niiden syiden selvittämiseen sekä mahdollisten kehitysehdotuksien laatimiseen. Työn kirjallisuusosiossa tutustutaan yleisesti tietojärjestelmiin sekä järjestelmäintegraatioon, sillä työssä kyseessä oleva järjestelmä koostuu useista osajärjestelmistä. Lisäksi käydään läpi asioita, jotka vaikuttavat järjestelmän kustannustehokkuuteen. Lopuksi keskitytään ITIL:n (IT Infrastructure Library) esittämiin tapoihin selvittää ja ratkaista ongelmia, jotka vaikuttavat liiketoimintaan. ITIL sisältää parhaat käytännöt (best practice) tietotekniikan hallintaan siitä, miten tietotekniikkaa voidaan hallita ja johtaa mahdollisimman hyvin liiketoimintalähtöisesti. Työn kokeellisessa osiossa etsitään järjestelmän ongelmia järjestelmän käyttäjien ja ylläpitäjien haastattelujen sekä järjestelmän havainnoinnin perusteella. Lisäksi esitellään nykyinen järjestelmän ja sen toiminta. Ongelmien syitä ja ratkaisuja ongelmiin käsitellään ITIL:n tapahtuman- ja ongelmanhallinnan esittämin keinoin. Etenkin keskitytään kaikkein kriittisimpiin ongelmiin, joille lopuksi yritetään etsiä kaikkein kustannustehokkaimpia ratkaisuehdotuksia.

This thesis examines the information system of stock trading of a bank. The purpose of the thesis is to investigate ways to improve the dealing business, which the information system supports. The thesis focuses on the problems of the information system, the causes of these problems and the development suggestions of how the problems could be solved. The thesis includes a theoretical and an empirical part. The theoretical part examines the information systems in general and the information system integration, because the information system concerned consists of numerous integrated components. In addition the cost efficiency of an information system is examined. Finally the theoretical part concentrates to the ways the ITIL (IT Infrastructure Library) presents how problems of an information system can be found and solved. Especially the theoretical part concentrates on the incident and problem management of the ITIL. The ITIL contains best practices of how information systems can be controlled and managed in the best way for the business. The empirical part of the thesis examines the problems of the information system based on interviews of the system users and maintenance crew as well as observations of the system. Furthermore the system in question is introduced. The problems of the system and causes are examined in the ways the incident and problem management of ITIL suggests. Especially the most critical problems are examined and suggestions for solutions are presented.
Description
Supervisor
Hyvönen, Eero; Prof.
Thesis advisor
Hämäläinen, Matti; Prof.
Keywords
problems of information systems, ITIL, problem management, information system integration, cost efficiency of information system, tietojärjestelmän ongelmat, ITIL, ongelmanhallinta, järjestelmäintegraatio, järjestelmän kustannustehokkuus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-010058