Managing Business Benefits in Information Technology Projects

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2002
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 89 + liitt. (+5)
Series
Abstract
Benefits management related to information technology (IT) is defined as the process of organizing and managing such that the potential benefits arising from the use of information technology are actually realized. In this thesis, the management of business benefits and continuous, collaborative business improvement linked to information technology projects are studied. The main objective of the thesis is to develop a business benefits model for the customer operations of the target organization, an IT service provider's business unit oriented to small and medium sized enterprises. The model enables efficient and systematic management of business benefits in IT projects and leads the way towards collaborative business evolution partnership. The objective is reached via the following sub-objectives:. - Identifying the role of information technology in customer's change program entity. - Analyzing the effect of role sharing between the target organization and the customer on business benefits management during the customer life cycle. - Defining methods, tools, and metrics for efficiently defining, managing, and measuring business benefits. - Defining the procedures of applying business benefits management methods during the customer life cycle in order to achieve business benefits for the customer and long-term profit for the target organization via efficient, continuous "operator and evolutor" operation. - Piloting the business benefits model developed in the target organization's customer project to evaluate the functionality of the model. The construction of the business benefits model is based on the theories of business performance, IT-enabled business reengineering, continuous business improvement, business benefits management, and value reengineering studied in the theoretical part of the thesis. This theoretical background is combined with the experimental knowledge of the target organization's personnel, resulting in a business benefits model that is effective, i.e. capable of identifying and realizing measurable business benefits, and efficient, i.e. exploitable instantly, with considerably slight resource employment. The model is piloted in real customer cases, and the mobilization with a wider scope within the target organization is in progress. The model offers methods and pre-defined tools during the entire customer life cycle for executing collaborative business evolution utilizing information technology. Efficient business benefits management is carried out in three phases: Benefits Analysis, Instant Start, and Benefits Realization. The phases reoccur cyclically during the customer life cycle and the operations in each phase alter as the customership develops and deepens. Thus, the approach to identifying a customer's strategic and operative business objectives changes and, accordingly, IT-enabled business improvement operations adapt to be properly aligned with the evolving business objectives.

Tietotekniikkaan liittyvien liiketoiminnallisten hyötyjen hallinta on määritelty organisoinnin ja hallinnan prosessiksi, jonka avulla tietotekniikan käytön mahdollistama hyötypotentiaali saadaan realisoitua. Tässä diplomityössä on tutkittu tietoteknisiin projekteihin liittyvien liiketoiminnallisten hyötyjen hallintaa ja jatkuvaa, yhteistä liiketoiminnan kehittämistä. Työn keskeisimpänä tavoitteena on kehittää hyötytoimintamalli kohdeorganisaatiolle, tietotekniikan palveluoperaattorin pk-sektorin asiakkaisiin keskittyvälle liiketoimintayksikölle. Malli mahdollistaa liiketoiminnallisten hyötyjen tehokkaan, systemaattisen hallinnan tietojärjestelmäprojekteissa ja etenemisen kohti yhteistä liiketoiminnan kehittämiskumppanuutta. Tavoite saavutetaan seuraavien alitavoitteiden avulla:. - Tunnistaa tietotekniikan rooli asiakkaan liiketoiminnan muutoshankkeessa. - Analysoida kohdeorganisaation ja asiakkaan välisen roolijaon merkitystä liiketoiminnallisten hyötyjen hallinnassa asiakaselinkaaren aikana. - Määritellä menetelmät, työkalut ja mittarit liiketoiminnallisten hyötyjen tehokkaaseen määrittä-miseen, hallintaan ja mittaamiseen. - Määritellä toimintatavat hyötytoimintamallin käyttämiseksi koko asiakaselinkaaren aikana, jotta voidaan tuottaa liiketoiminnallista hyötyä asiakkaalle ja pitkäkestoista tuottoa kohdeorgani-saatiolle jatkuvan, tehokkaan "operaattori ja evoluuttori" -toiminnan avulla. - Koekäyttää hyötytoimintamallia kohdeorganisaation asiakasprojektissa mallin toimivuuden arvioimiseksi. Hyötytoimintamallin rakentaminen perustuu teorioihin liiketoiminnan suorituskyvystä, tietotekniikan mahdollistamasta liiketoiminnan kehittämisestä uudelleensuunnittelun ja jatkuvan parantamisen keinoin, liiketoiminnallisten hyötyjen hallinnasta sekä arvonmuodostuksen uudelleensuunnittelusta, joita on tutkittu työn teoriaosassa. Teoriatausta yhdistettynä kohdeorganisaation henkilöstön kokemusperäiseen tietämykseen tuottaa hyötytoimintamallin, joka on toiminnallisesti tehokas eli mahdollistaa mitattavien hyötyjen tunnistamisen ja realisoimisen, sekä kustannustehokas eli hyödynnettävissä nopeasti, suhteellisen vähäisin resurssein. Mallia on koekäytetty todellisissa asiakastilanteissa ja käyttöönotto laajemmin kohdeorganisaatiossa on käynnissä. Hyötytoimintamalli tarjoaa menetelmät ja esivalmistellut työkalut asiakkaan liiketoiminnan yhteiseen kehittämiseen hyödyntäen tietotekniikan mahdollisuuksia koko asiakaselinkaaren aikana. Tehokas liiketoiminnallisten hyötyjen hallinta toteutetaan kolmivaiheisesti: Hyötyjen tunnistus, Nopea käynnistys ja Hyötyjen kotiuttaminen. Vaiheet toistuvat syklisesti asiakaselinkaaren aikana ja toiminnot eri vaiheissa muuttuvat kun asiakassuhde kehittyy ja syvenee. Täten lähestyminen asiakkaan liiketoiminnan strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden tunnistamiseen muuttuu ja tietotekniset liiketoiminnan kehittämistoiminnot mukautuvat tukeakseen kehittyviä liiketoiminnan tavoitteita.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Engman, Taija
Keywords
information technology project, tietojärjestelmäprojekti, IT project, IT-projekti, business benefits, liiketoiminnallinen hyöty, business improvement, liiketoiminnan kehittäminen, continuous development, jatkuva kehittäminen
Other note
Citation