Taitoa käsittämässä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
47
Series
Abstract
Tutkielma tarkastelee taitoa oppimisprosessin kokemuksen kautta. Tutkielmassa olen asettanut itseni opettelemaan tekniseen työhön kuuluvia taitoja. Prosessin kautta avautuneiden kokemusten systemaattisella tarkastelulla olen pyrkinyt selventämään taidon määritelmää. Tutkimuskysymyksenä olen esittänyt "Mitä taito on ja millainen on sen oppimisprosessi?" Tutkielma lähestyy tutkittavaa ilmiötä fenomenologisen menetelmän avulla, jossa tarkastelun keskiöön nousee oppimisprosessissa koetun systemaattinen analysointi. Tutkija ja tutkittava on tutkielmassa sama henkilö. Taidon oppimisen kokemusta tarkastelemalla pyrin kuvailemaan ja tekemään selkoa yhdestä yksittäisestä taidon kokemuksesta, pyrkien tätä kautta ymmärtämään taidon määritelmää myös yleisenä. Tutkielmassa uskon, että yksittäisestä on löydettävissä jotain yleistä. Tutkielmani lähtökohtana on kyseenalaistaa itsestään selvä määritelmä taidosta ja se lähestyy sitä oman kokemuksen kautta. Tutkijana uskon, että henkilökohtaiset kokemukset heijastelevat kuitenkin myös yleisestä, ja sitä kautta uskon tutkielman kertovan myös taidon yleisestä määrittelystä. Tutkielmassa nousee keskeiseksi fenomenologisen analyysin perusteiden määrittely. Fenomenologia toimii tutkielmassa välineenä myös oman opettajuuden hahmottamisen välineenä. Fenomenologisen menetelmän avaamisen jälkeen tutkielma tarkastelee tutkijan itsensä kohtaamaa oppimisprosessia ja avaa sen tuomien määritelmien kautta taidon käsitettä yleisemmin tarkasteltavaksi ilmiöksi ja kokemukseksi. Lopuksi pohdin fenomenologian suhdetta opettajuuteen.
Description
Supervisor
Haveri, Minna
Keywords
osaaminen, tekninen työ, fenomenologia, kuvata
Citation