Vastuullinen liiketoiminta ja kodintekstiilien valmistuttaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
59
Series
Abstract
Opinnäytteen tavoitteena oli hahmottaa, mitä vastuullisella liiketoiminnalla tarkoitetaan, miten se huomioidaan yrityksen toiminnassa sekä tuotteissa ja miten siitä viestitään. Tekstiilisuunnittelijan ammatillisen yleissivistyksen kehittämiseksi työssä tutustuttiin kestävän tuotesuunnittelun lisäksi vihreään logistiikkaan ja käänteiseen logistiikkaan, vihreään toimitusketjun hallintaan, ympäristömerkkeihin sekä ympäristösertifikaatteihin. Opinnäytteen tarkoituksena oli selventää, miten kodintekstiilien tuotanto tapahtuu, kun se on ulkoistettu alihankkijoille ja ketkä, suunnittelijan lisäksi, ovat mukana suunnittelu- ja valmistusprosessissa. Yhteistyöyrityksenä opinnäytteessä oli Stockmann Oyj Abp, jonka toimintaa kartoitettiin vastuullisuuden näkökulmasta. Opinnäytteen tutkimusmenetelminä käytettiin kyselyitä ja haastatteluita kirjallisten lähteiden lisäksi. Tutkimusote oli kvalitatiivinen. Ensimmäinen kysely toteutettiin yhteistyössä Tekstiiliteollisuus ry Finatexin kanssa ja sen vastaajina olivat Finatexin jäsenet, suomalaiset tekstiilialan yritykset. Toinen kysely teetettiin kuluttajilla. Kyselyt toteutettiin Webropol-ohjelmalla verkkokyselyinä ja niiden tavoitteena oli selvittää vastaajien asenteita vastuullisuuteen ja kodintekstiilien tuotantoon. Haastatteluita tehtiin viisi kappaletta Stockmann Oyj Abp:n työntekijöille. Haastateltavat työskentelivät vastuullisuuteen liittyvissä ja kodintekstiilien sekä vaatteiden suunnittelu- ja ostotehtävissä. Opinnäytteessä selvisi, että yritysten vastuullisuus rakentuu monista osa-alueista, joihin koko organisaation on sitouduttava ja joita on kehitettävä jatkuvasti. Yritysten vastauksista kyselyssä oli pääteltävissä, että vastuullisesta toiminnasta on kiinnostuttu, mutta käytännössä toiminnassa on vielä kehitettävää. Haastatteluissa selvisi, että kodintekstiilien ja niiden valmistuttamisen vastuullisuus riippuu valmistajan valinnasta sekä yrityksen ja valmistajan välisestä sopimuksesta. Ostaja etsii ja valitsee tavarantoimittajat ja hänen vaikutusmahdollisuutensa tuotteiden ja tuotannon vastuullisuudesta ovatkin suuret. Suunnittelija työskentelee pitkälti annettujen raamien sisällä, mutta hänen vaikutusmahdollisuuksiaan on turha vähätellä. Suunnittelijan osaamista tarvitaan erityisesti uusien tekstiilimateriaalien ja valmistusmenetelmien etsimisessä ja soveltamisessa yrityksen tarpeisiin. Vastuullisuutta kehitetään yrityksen yleisen linjauksen perusteella, mutta kuluttajien kiinnostus vaikuttaa kehityksen suuntaan ja vauhtiin.

The aim of this master’s thesis was to examine what corporate responsibility means, how it is taken into consideration in a firm’s actions and products, and how it is communicated. To improve a textile designer’s professional common knowledge this thesis addressed sustainable design as well as green logistics and reverse logistics, green supply chain management, ecolabels and environmental sertificates. The aim of the thesis was also to clarify how home textiles are produced when production is outsourced and who besides the designer participates in the design and production process. The thesis was done in collaboration with Stockmann Oyj Abp whose actions were studied from corporate responsibility point of view. The research methods used in this thesis were two surveys and five interviews as well as academic research of corporate responsibility and other printed sources. The first survey was carried out in collaboration with The Federation of Finnish Textiles and Clothing Industries and the respondents were members of the federation. The respondents of the second survey were consumers. The surveys were done using Webropol program and conducted as an online survey. The aim of both surveys was to collect information on respondents attitudes towards corporate responsibility and production of home textiles. The interviewees were employees of Stockmann Oyj Abp and they were working for corporate responsibility, design and buying. The results of this study show that corporate responsibility is made up of many different sections into which the whole organization needs to commit itself, and that have to be constantly developped. The answers of the first survey suggest that companies are interested in corporate responsibility but in practice their actions needimprovement. The interviews revealed that the selection of producers and the contract between the company and the producer defines how responsibly the home textiles are manufactured. The buyer selects the suppliers and thus his/ her possibilities to influence the sustainability of products and production is great. The designer works within a tight framework but it is unnesessary to diminish the designers role in influencing sustainability. The designers know-how is needed especially in finding new textile materials and production methods, and applying those in the company’s needs. The guidelines a company has for corporate responsibility directs all the actions but the interest shown by the consumers affects the direction and the pace of the progress.
Description
Supervisor
Kääriäinen, Pirjo
Thesis advisor
Niinimäki, Kirsi
Kuisma, Mika
Keywords
vastuullinen liiketoiminta, taloudellinen vastuu, ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu, kodintekstiilit, teollinen tuotanto, corporate responsibility, economic responsibility, environmental responsibility, social responsibility, home textiles, industrial manufacture
Other note
Citation