Pakenevat rakeet - Miksi nuoret kuvaavat filmille?

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
121
Series
Abstract
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia sitä, miksi pääasiassa digitalisoitumisen aikana kasvaneet henkilöt käyttävät valokuvatessaan yhä analogista menetelmää. Toisin sanoen tutkimus etsi vastausta kysymykseen, miksi nuoret kuvaavat yhä filmille. Kiinnostuksen kohteena oli myös se, miten tutkimukseen osallistuneet nuoret suhtautuvat valokuvauksen digitalisoitumiseen. Ilmiötä tarkasteltiin valokuvauksen opiskelijoiden näkökulmasta ja nuoriksi rajattiin alle 30-vuotiaat, sillä he ovat harrastaneet ja opiskelleet valokuvausta pääasiassa valokuvauksen digitalisoitumisen aikana ja sen jälkeen. Käytännön tasolla tutkimus oli laadullinen, avoimia kysymyksiä painottava kyselytutkimus, jossa tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisesti. Marraskuussa 2012 kysely lähetettiin 13 kouluun ja vastauksia saapui noin kuukauden aikana 49, joista 46 päätyi analysoitavaksi. Vastaukset muodostivat yhdessä noin 20 000 sanan aineiston, joka analysoitiin käyttämällä hyväksi aineiston kvantifiointia eli esitettyjen ilmaisujen laskemista. Aineiston kuvauksessa painottuivat yleisimmin esitetyt näkemykset, mutta toisinaan esille tuotiin myös mielenkiintoisia yksittäisiä ajatuksia. Aineistosta kävi ilmi, että koulu ja perhe olivat nuorten analogista valokuvaamista tukevia tahoja. Filmille kuvaamiseen vaikutti liittyvän myös se, että nuoret kokivat analogisen ja digitaalisen kuvausprosessin erilaisina. Analogiseen kuvaamiseen liittyi enemmän harkintaa ja keskittyneisyyttä. Filmi näyttikin soveltuvan erityisesti taideprojektien ja omien projektien toteutukseen. Mielenkiintoista oli myös se, että moni nuori mainitsi filmille kuvaamisen olevan tällä hetkellä muodikasta. Nuoret olivat tulosten mukaan vahvasti osallisia digitaalisessa kulttuurissa, vaikka osa suhtautuikin joihinkin digitaalisen kuvakulttuurin ilmiöihin kriittisesti. Nuoret olivat myös tietoisia siitä, että valokuvauksen digitalisoituminen on kiristänyt kilpailua alalla. Nuorten toiminnassa analogiset ja digitaaliset menetelmät olivat usein toisiinsa limittyneitä, muodostaen analogis-digitaalisen hybridikulttuurin. Koska tutkimuksen kohderyhmä muodostui opiskelijoista, pohdittiin lopuksi tutkimustulosten sovellettavuutta valokuvauksen opetukseen. Pääajatuksena oli, että analogisten menetelmien opetuksen ei ehkä tulisi enää tähdätä ammatillisiin kuvantuotantotaitoihin perinteisin menetelmin vaan koulujen tulisi pohtia, mikä filmin rooli voisi olla tänä päivänä.
Description
Supervisor
Vaden, Tere
Thesis advisor
Pyykönen, Kari
Keywords
valokuva, digitalisoituminen, analogiatekniikka
Other note
Citation