Yleisilmailun huolto-organisaation toimintaprosessien yhtenäistäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-09
Department
Major/Subject
Lentotekniikka
Mcode
K3004
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
Huoltotoiminta takaa turvallisen operoinnin ilma-aluksilla ja on siten tärkeä osa lentotoimintaa. Euroopassa yleisilmailun huoltotoimintaa valvovat ja säätelevät Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja kansalliset viranomaiset. Tiukka lainsäädäntö luo toimintapuitteet alalla toimiville yrityksille ja vaikuttaa oleellisesti niiden toimintaan. Määräykset huomioonottavaa yleisilmailun huoltoyrityksen toimintaprosessien optimointia ei ole tutkittu aikaisemmin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää yleisilmailun huolto-organisaation mahdollisia toimintamalleja, joilla toimintaprosesseja ja -ohjeistusta voidaan yhtenäistää ja tehostaa. Yhtenä tutkimuksen osa-alueena olivat lisäksi yleisilmailun huolto-organisaation tiedonhallintajärjestelmät. Tutkimuksessa saatuja ratkaisuja sovellettiin esimerkkiyrityksen toiminnan kehittämiseen. Tutkimuksen tuloksena löydettiin neljä määräykset täyttävää toimintamallia yleisilmailun huoltoyritykselle. Parhaiten käyttöön soveltuva malli perustuu huoltotoimintaa säätelevien ilmailumääräysten vaatimiin käsikirjoihin ja yrityksen sisäisen ohjeistuksen yhdistelmään. Näin toteutettu toimintamalli antaa joustavuutta pienen huoltoyrityksen toimintaan mahdollistaen samalla tarkan ja yksiselitteisen prosessien ohjeistuksen. Tutkimustuloksia voidaan soveltaa yleisilmailun huoltoyritysten toimintamallien ja prosessien tehostamiseen. Tuloksia sovellettaessa tulee ottaa huomioon alati kehittyvä ja muuttuva lainsäädäntö. Nämä tekijät voivat vaikuttaa tutkimustulosten soveltamiseen käytännössä.

Aircraft maintenance is an important part of flight operations and safety. The European Aviation Safety Agency (EASA) and local Civil Aviation Authorities (CAAs) regulate maintenance procedures in Europe. Legislation gives strict operational frames to maintenance companies. No research has been made of optional operational models that fulfil the regulations. The goal of this research was to identify and compare alternative operational models for general aviation maintenance companies. Those models could be used to improve maintenance processes. Another objective to compare effectivity of data management tools developed for small general aviation maintenance operators. The final results were used to improve operational procedures of one general aviation maintenance company as a study case. As a result, we found four possible operational models for general aviation maintenance companies that satisfy the regulations. The most suitable model is based on a combination of an authority required manual and a supplementing internal manual. The model gives operational flexibility and clarifies procedures. The results can be adapted for use at all general aviation maintenance operators. However, it is important to take into account variable regulations and legislations. Changes to the regulations can affect the adaptability of the results of this research.
Description
Supervisor
Saarela, Olli
Thesis advisor
Segerstam, Jan
Keywords
EASA Part-145, EASA Part-M, huolto-organisaatio, yleisilmailu, EASA Part-145, EASA Part-M, maintenance organisation, general aviation
Citation