Pientaloalueen melusuojaus -meluseinä osana kaupunkikuvaa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
61
Series
Abstract
Tässä opinnäytteessä käsitellään meluesteiden suunnitteluun liittyviä rakenteellisia ja kaupunkikuvallisia ominaisuuksia sekä erityisesti meluesteen ja ympäröivän arkkitehtuurin yhteensovittamista pientaloalueilla. Melusuojauksen tarve kasvaa jatkuvasti suomalaisilla asuinalueilla. Tämä johtaa meluesteiden näkyvyyden lisääntymiseen kaupunkikuvassa. Työn tilaajan tehtävänantona oli suunnitella pientaloalueille sopiva meluaita. Pientaloalueiden meluesteiden sovittamiseksi kaupunkikuvaan ei ole olemassa erillistä ohjetta. Työssä tutkittiin olemassa olevia meluesteiden suunnitteluohjeita ja pyrittiin löytämään niistä rakenteelliset suunnittelun reunaehdot. Kirjallisuuskatsauksessa selvisi, että meluesteiden suunnitteluohjeissa painotetaan enemmän huollettavuutta ja edullissuutta, kuin kaupunkikuvallisia ominaisuuksia. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta löytyi selkeä tarve meluesteiden kaupunkikuvaan keskittyvälle ohjeelle. Työssä kartoitettiin myös Benchmark- menetelmän avulla olemassa olevia, asuinalueilla sijaitsevia meluesteitä. Niiden pohjalta määritettiin suunnitteluajurit meluestemallistolle sekä tarkennettiin suunnittelualueiksi rintamamiestaloalueet ja valmistaloalueet. Työn tuloksena kehitettiin tilaajan tarpeisiin soveltuva, erilaisten pientaloalueiden ominaispiirteet huomioon ottava meluesteratkaisu, joka on sekä kaupunkikuvallisesti, taloudellisesti että rakenteellisesti helposti ylläpidettävä. Opinnäyte täydentää myös meluesteiden suunnittelukäytäntöjen ohjeistusta.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Thesis advisor
Salmi, Pia
Keywords
melueste, melusuojaus, kaupunkikuva, puurakenne
Citation