Creating an independent work of fiction through live action role-play

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Laine
Date
2019
Major/Subject
Mcode
Degree programme
New Media Design and Production
Language
en
Pages
59
Series
Abstract
Live action role-play (larp) is a recognized form of role-play where players physically embody characters in fictional settings. The medium is immensely versatile and different larp traditions approach the activity and its design in a variety of ways. The participatory and ephemeral nature of larp makes it a difficult medium to explore without playing. It is, however, relevant to communicate aspects of the activity to external audiences for purposes of posterity and recognition. Larp documentation cannot encapsulate the fleeting artwork, as it lacks a permanent form. As the player is the central audience of larp, we seek to understand the player experience in order to comprehend the relevance of larp. The importance of documentation forces the larp community to explore new ways of capturing the dissipating artworks. The study explores what can be captured of the ephemeral larp experience, and how it translates to outside audiences. The written part of the study examines characteristics of larp and central challenges for its documentation, as well as the creation of a fictional documentary film. The artistic part of the study is the outcome of an exploration of larp as a platform for creation, resulting in a fictional documentary called “Vielä hetki.” The study shows that while larp is impossible to document thoroughly, parts of the ephemeral larp experience can be captured. Larp documentation should be approached as a collection of different documents, as no single document or medium can cover the whole larp. The medium can be used as a source for sampling, as larp provides a platform for artistic exploration but only allows parts of its expression to be captured. It is possible to create independent works of art inside larp that external audiences can relate to and to utilize such artworks in translating the exclusive larp experience to non-participants. When larp documentation is implemented into the fiction of the larp, it becomes a diegetic part of the larp and creates more intimate documents of the elusive and coveted player experience.

Liveroolipeli eli larp on roolipelaamisen muoto, jossa osallistujat ilmentävät hahmojaan fyysisesti fiktiivisissä ympäristöissä. Larp on äärimmäisen monipuolinen media ja erilaiset larppaamisen perinteet tarjoavat monia vaihtoehtoja larppaamisen ilmentämiseen. Larpit ovat osallistavia ja hetkellisiä tapahtumia, joihin ulkopuolisten on vaikea tutustua. Tiedon säilyvyyden ja larppaamisen tunnistettavuuden lisäämiseksi on tärkeä dokumentoida larppeja ja viestiä niistä myös ulkopuolisille. Larppeja on kuitenkin mahdotonta tavoittaa dokumentaation keinoin, sillä larp on taiteenmuotona aineeton ja hetkellinen. Larpin keskeisin osa on pelaajan kokemus, joten keskitymme usein taltioimaan pelaajien kertomuksia tarjotaksemme käsityksen larpin tapahtumista ja niihin liittyvistä kokemuksista. Dokumentoinnin tärkeys pakottaa etsimään uusia menetelmiä hetkeen sidotun teoksen vangitsemiseksi. Tämä työ tutkii mitä voimme säilyttää larppien tarjoamista ohikiitävistä kokemuksista ja niiden mahdollisesta funktiosta ulkopuoliselle yleisölle. Työn kirjallinen osuus tarkastelee larppien ominaisuuksia ja niiden dokumentointiin liittyviä haasteita. Kirjallinen osuus käsittelee myös fiktiivisen dokumenttielokuvan tuotantoprosessia, ja sen lopputuloksena syntynyttä elokuvaa ”Vielä hetki.” Tämä dokumenttielokuva on opinnäytteeni taiteellinen osa. Työ osoittaa, että vaikka larppien kokonaisvaltainen dokumentointi on mahdotonta, pystymme tallentamaan merkityksellisiä osia ohikiitävistä kokemuksista. Dokumentoinnin tulisikin rakentua useista eri menetelmistä ja lähestymistavoista, sillä mikään yksittäinen keino ei ole tarpeeksi kattava larpin kokonaisvaltaiseen ilmentämiseen. Liveroolipelit tarjoavat alustan ”sämpläykselle” (eng. sampling), mahdollistaen osiensa käytön taiteellisten tuotosten luomisessa. Larpin puitteissa on näin ollen mahdollista luoda itsenäisiä taideteoksia, jotka voivat tarjota tarttumapintaa larpin ulkopuolisille yleisöille. Dokumentoinnin ollessa osa larpin fiktiota, se muodostuu osaksi pelaajan kokemusta, ja pelaajan kokemuksesta tulee vastavuoroisesti keskeinen osa dokumentaatiota.
Description
Supervisor
Leinonen, Teemu
Thesis advisor
-, -
Keywords
larp, live action role-play, documentary film, artistic creaton, documentation, viimeiset
Other note
Citation