"Eräällä askeleella kerran, ymmärsin kaupungissa, että:" – Kaupunkitila uudenlaisten olemisen tapojen opettelun paikkana

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
152
Series
Abstract
Diplomityö “Eräällä askeleella kerran, ymmärsin kaupungissa, että:” on kokoelma pohdintoja, tekstipätkiä ja esseitä kaupunkitilasta. Työssäni tutkin kaupunkitilaa uudenlaisten olemisen tapojen opettelun paikkana, pohdin arkkitehtuurin poliittisuutta ja muutosvoimaisuutta sekä tiedostan rakennusteollisuuden roolin päästöjen lähteenä, materiaalien käyttäjänä, jätteiden tuottajana sekä myös muiden kuin ihmisten elinympäristöjen muokkaajana. Työssäni näen arkkitehtuurin aktiivisena tekijänä politiikan muodostumisessa, ja näin tiedostan arkkitehdin roolin poliittisena toimijana. Työni ehdottaa yhden tavan osallistua kaupunkitilan tuottamiseen Kuunnelmakävely-teoksen avulla, joka on osana Amos Rexin Generation 2023 -näyttelyä keväällä 2023. Kuunnelmakävelyn teemat kulkevat esseekokoelman muotoon kirjoitetun diplomityöni rungossa. Teoksen kautta pohdin erilaisia tapoja asettua uusiin asentoihin, herkistyä ympäristölle ja löytää uusia tapoja käyttää kaupunkitilaa. Diplomityöni jatkaa, syventyy ja täydentää ajatuksia, joita Kuunnelmakävely tarjoaa kaupungissa kulkijalle. Teos etsii tapoja asettua kaupunkitilaan ympäristön huomioimiseen herkistymällä. Kuunnelmakävelyn avulla syvennyn toiseuden kokemukseen, toimijuuteen ja queer-teoriaan. Näiden teemojen avulla kerron myös omakohtaisia kokemuksiani tarpeesta etsiä ja itse määrittää ammatti-identiteettiäni arkkitehtuurin, taiteen ja aktivismin rajapinnoilta. Pohdin sitä, miksi uudenlaisia olemisen tapoja tarvitaan muuttuvassa maailmassa ja minkälaisia mahdollisuuksia ja muutosvoimaisuutta niihin kiteytyy. Toisaalta tiedostan, että useimmat kriisit, kuten myös ilmastokriisi, uhkaavat vaikuttaa eniten valmiiksi heikossa asemassa oleviin ja marginalisoituihin ryhmiin. Tämän takia juuri nämä, usein yhteiskunnan toiseuttamat henkilöt, ovat työni keskiössä. Pohdin työssäni kaupunkitilan rakentumista muistin ja muistojen verkostona ja toisaalta sitä, kuinka ennalta määritettyjä reittejä voisi määritellä uudelleen. Pohdin vastustamista ja sen tärkeyttä muutoksen luomisessa. Sitä, miten helposti kaupungissa kulkiessa voi sokeutua ympäristölleen, jos ei välillä lempeästi häiritse tai herättele itseään ja kanssakulkijoita. Ohjaan työssäni tilallisiin muutoksiin liittyvää toimijuutta suunnittelijoilta kaupunkilaisille. Monet työni kappaleet kuvaavat kaupunkitilaa sen kokijan näkökulmasta. Näin työni pyrkii purkamaan suunnittelijalle kasautuvaa valtaa, ja etsimään keinoja, joilla kaupunkia käyttävät voisivat itse vaikuttaa siihen, millaisessa paikassa he elävät.

The thesis "Once on taking a step, I realised in the city that:" is a collection of reflections, text fragments and essays on urban space. In my work, I explore urban space as a place for learning new ways of being, reflect on the politics of architecture as well as architecture as a power for social change. I acknowledge the role of the construction industry as a source of emissions, a user of materials, a producer of waste, and as a shaper of non-human habitats. In my work, I see architecture as an active agent in the formation of politics, and thus I am aware of the role of an architect as a political actor. My work proposes one way to participate in the production of urban space through the Audio Walk piece that has been part of the Amos Rex Generation 2023 exhibition in spring 2023. The themes of the Audio Walk will run through the essays in the thesis. Through the work, I reflect on different ways of settling into new positions, becoming sensitive to the environment and discovering new ways of using urban space. My thesis continues, deepens and completes the ideas that the Audio Walk offers for the city dweller. The work seeks ways to inhabit urban space by becoming sensitive to the environment. Through the Audio Walk, I will delve into the experience of otherness, agency and queer theory. Through these themes I will also share my personal experiences of the need to search for and define my own professional identity at the interface of architecture, art and activism. I will reflect on why new ways of being are needed in a changing world and what kind of possibilities and transformative power they crystallise. On the other hand, I recognise that most crises, including the climate crisis, threaten to affect the already vulnerable and marginalised groups most. This is why it is these people, often othered by society, who are at the heart of my work. In my work, I reflect on the construction of urban space as a network of memory and recollection, and on how predefined routes can be redefined. I reflect on resistance and its importance in creating change. How easy it is to become blind to one's surroundings when walking in the city if one does not gently disturb or wake oneself and one's fellow travelers. In my work, I guide the spatial agency from planners to city dwellers. Many of the essays in my work describe urban space from the perspective of the experiencer. In this way, my work seeks to unpack the power that accumulates for the planner, and to find ways in which those who use the city can themselves influence on what kind of places they are living in.
Description
Supervisor
Reuter, Jenni
Thesis advisor
Vartola, Anni
Keywords
kaupunkitila, kuunnelmakävely, arkkitehtuurin muutosvoimaisuus, yhteiskunnallinen muutos, queer-teoria, henkinen kaupunkitila, toiseus, toimijuus
Other note
Citation