Marras - suomalainen mytologia ja loitsuperinne queerfeministisestä näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
fi
Pages
108
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäyte Marras - suomalainen mytologia ja loitsuperinne queerfeministisestä näkökulmasta on taiteellinen työ, jonka tavoitteena on tulkita suomalais-karjalaista mytologiaa ja loitsuperinnettä folkloristisen feministisen tutkimuksen tukemana nykytaiteen keinoin. Intersektionaalisuuteen pyrkivä queerfeministinen näkökulma kulkee opinnäytteen kirjallisen osuuden mukana etnografisen tutkimuksen muodossa. Opinnäyte koostuu taiteellisesta produktiosta ja kirjallisesta osuudesta, joista pääpaino on ensimmäisessä. Produktio koostuu viidestä puettavasta tekstiili-installaatiosta, jotka tulkitsevat suomalais-karjalaisen mytologian hahmoja queer-olentoina. Teokset on toteutettu kokonaan itse kehittämilläni käsin neulonnan ja huovutuksen tekniikoilla kierrätysmateriaaleista. Opinnäytteen kirjallinen osuus on sekä tutkimus mytologian ja loitsurunouden queerfeministisistä teemoista ja hahmoista, että taidelähtöinen tutkimus omasta taiteellisesta työskentelystäni. Mytologian tarinat ja työskentelyprosessini nivoutuvat toisiinsa ja tukevat toisiaan. Kirjallisina lähteinä toimivat sekä arkistot loitsurunoista että aiempi feministinen folkloristinen tutkimus. Tärkeäksi näkökulmaksi nousee myös oman queer-identiteettini tulkinta suhteessa mytologian hahmoihin ja tematiikkaan. Okkultismi, luontosuhde ja lajienvälisyys kulkevat tärkeinä teemoina läpi tutkimukseni. Taiteellinen produktio kulkee jossain muodin, esitystaiteen ja nykytaiteen rajamaastossa, eikä halua tulla määritellyksi tai lokeroiduksi. Tutkin ja arvioin kirjallisessa osuudessa eri tapoja esittää teoksia. Ne olivat esillä Näytös22-muotinäytöksessä, jossa niiden konteksti on vahvasti muodin maailmassa. Kuvaan niistä kuitenkin myös videoteosta, joka liikkuu enemmän nykytaiteen ja performanssin aloilla. Opinnäyte aloittaa pidempiaikaisen tutkimukseni suomalais-karjalaisesta noituudesta. Toivon että se avaa uutta keskustelua suomalais-karjalaisen mytologian tulkinnasta sekä queer-identiteeteistä. Opinnäyte voi myös auttaa avaamaan väyliä uudenlaisessa, genrettömässä taiteellisessa tulkinnassa ja poistamaan rajoja niin arjen ja taikuuden, ihmisten ja muiden eliöiden kuin heteronormatiivisuuden ja queer-ilmaisun väliltä.

Master of arts thesis Marras - Finnish Mythology and Spell Tradition From the Queer Feminist Perspective is an artistic body of work with the aim to reinterpret Finnish-Karelian mythology and spell tradition with the support of folkloristic feminist studies in the form of contemporary art. The thesis consists of artistic production and written part, consentrating on the former. The production consists of five wearable textile installations, that each are interpretations of characters of Finnish-Karelian mythology as queer creatures. All the pieces are hand made from recycled materials using my own knitting and felting methods. The written part of the thesis is both a study of the queer feminist themes and characters of the mythology and spell tradition, and an arts-lead study of my own artistic work. The stories oh the mythology and my work processes intertwine and support each other. The written references include both archives of spell poems, and also former feminist folklorist studies. Also my own queer identity becomes an important perspective in relation to the themes and characters of the mythology. Occultism, reationship to the nature and interspesific themes are explored throughout the thesis. The artistic production wanders in between fashion, performance and costume design as well as contemporary art, and refuces to be labelled. In the written part I study and evaluate different ways to present the art pieces. They were a part of Näytös22-fashion show, in which their context was the field of fashion. I am also going to shoot a video piece, which places the pieces in the context of contemporary art and performance. The thesis will start a long-term study of the Finnish-Karelian witchcraft. I hope it will spark new discussion of the interpretations of Finnish-Karelian mythology and queer identity. The thesis can also help open new ways for novel, genre-bending artistic interpretation and remove boundaries between ordinary and magickal, human and non-human species as well as heteronormative and queer representation.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Korolainen, Hanna-Kaisa
Keywords
queerfeminismi, mytologia, okkultismi, loitsu, noituus, neule, huovutus, tekstiilitaide
Other note
Citation