Organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen eturistiriidassa - fasilitoidun työpajan vuorovaikutuksen tarkastelua

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Doctoral thesis (monograph) | Defence date: 2015-05-09
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
160
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 45/2015
Abstract
The dissertation examines the facilitated interaction process of knowledge creation across organizational boundaries during conflict of interest. The dissertation combines two inter-related phenomena: knowledge creating interaction between the members of different organizations, and the activity of a facilitator in guiding such interaction. The objective is to create new theoretical knowledge in the area of organizational knowledge creation where a need to examine the political process on the micro level of interaction has been identified. The objective is also to create new theoretical knowledge in the area of facilitation of knowledge creation. The context of the dissertation is a facilitated workshop aimed at developing two firms´ joint sales process towards a joint customer. Different interests between the two firms lead to conflicts in the interaction between the employees of the firms and to the political process of kowledge creation. I apply conversation analytic research methods and theory to the study of this situation from the viewpoint of verbal interaction. I draw conclusions of how the structure of interaction and the firm's interests relate to each other, and how the interests emerge as a result of the interaction. Further, I draw conclusions of the political process of knowledge creation and the activity of the facilitator in guiding the process. As a result, I provide an empirically grounded description of the events observed in the political process. These events are (1) explication of the interests, (2) conflict of interests, (3) stance change, (4) warranting of interests and (5) transition from the political process towards knowledge creation. The facilitator influences directly the explication of interests. The facilitator influences change in the employees' viewpoints by guiding the iteration of the political process, thus influencing indirectly the transition toward knowledge creation. The results contribute to the study of organizational knowledge creation by showing how organizational interests manifest themselves through interactional structures and by identifying the events of a political process, during which conflicting interests both create barriers to and stimulate knowledge creation. The results contribute to the study of facilitation by describing how a facilitator can influence the political process. Facilitation assists organizations to manage their differences in a constructive manner. In this way conflicting interests can be utilized as grounds for accelerating inter-organizational innovation.

Tutkimukseni kohteena on organisaatioiden välinen tiedon rakentaminen fasilitoidussa vuorovaikutuksessa eturistiriidan aikana. Tutkimuksessani yhdistyy kaksi toisiinsa sidoksissa olevaa ilmiötä: eri organisaatioiden edustajien välinen tietoa rakentava vuorovaikutus eturistiriidan vaikuttaessa, sekä fasilitoijan toiminta vuorovaikutuksen ohjauksessa. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa organisaatioiden tiedon rakentamisen tutkimukseen, jossa on havaittu tarve mikrotason vuorovaikutuksen tarkempaan tutkimukseen. Samalla tavoitteena on tuottaa uutta tietoa fasilitoinnin vaikutuksesta tiedon rakentamiseen. Tutkimuksen kontekstina on fasilitoitu kehittämistyöpaja, jossa kaksi yritystä kehittää yhteistä myyntiprosessia yhteiselle asiakkaalle. Yrityksillä on erilaiset liiketoiminnalliset edut, mikä johtaa eturistiriitoihin työpajan ryhmässä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa, eli tiedon rakentamisen poliittiseen prosessiin. Sovellan keskustelunanalyyttistä menetelmää ja teoreettisia lähtökohtia vuorovaikutuksen tarkasteluun. Teen päätelmiä siitä, miten vuorovaikutuksen rakenteet ja yritysten edut ovat yhteydessä toisiinsa, eli miten yritysten edut vuorovaikutuksen tuloksena ilmenevät, ja millainen tiedon rakentamisen poliittinen prosessi on. Tuloksena on kuvaus tiedon rakentamisen poliittisen prosessin sisältämistä tapahtumista. Nämä ovat (1) etujen julkitulo, (2) eturistiriita, (3) näkökulman muutos, (4) oikeutus omalle edulle ja (5) siirtyminen tiedon rakentamiseen. Fasilitoija vaikuttaa vuorovaikutuksessa suoraan etujen julkituloon. Fasilitoija vaikuttaa poliittisen prosessissa tapahtuviin näkökulmien muutoksiin ohjaamalla poliittisen prosessin kertautumista, ja vaikuttaa välillisesti siirtymiseen tiedon rakentamiseen. Tulokset tuovat uutta tietoa tiedon rakentamisen tutkimukselle tuomalla näkyviin, miten organisaatioiden liiketoiminnalliset edut tulevat julki vuorovaikutuksen rakenteiden avulla, ja millaisista tapahtumista poliittinen prosessi koostuu. Tutkimukseni laajentaa fasilitoinnin tutkimusta selvittämällä, miten fasilitoija voi vaikuttaa tiedon rakentamisen poliittiseen prosessiin. Fasilitoinnin avulla organisaatiot voivat käsitellä poliittista prosessia rakentavalla tavalla. Tällä tavoin eturistiriitaa voidaan myös hyödyntää organisaatioiden välistä innovaatiota edistävänä tekijänä.
Description
Supervising professor
Ekman, Kalevi, Prof., Aalto University, Department of Engineering Design and Production, Finland
Tanskanen, Kari, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Smeds, Riitta, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Alin, Pauli, Dr, Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
organisaatioiden yhteistyö, tiedon rakentaminen, fasilitointi, vuorovaikutus, inter-organizational collaboration, knowledge creation, facilitation, interaction
Other note
Citation