A+ -palvelu. Kohti prosessiorientoitunutta ja opiskelijakeskeistä ohjelmoinnin opetusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Degree Programme in New Media
Uuden median maisteriohjelma
Language
fi
Pages
58
Series
Abstract
Sähköisten opetusympäristöjen historia on lyhyt, mutta poukkoileva. Viime vuosien aikana suljetut opetusympäristöt ovat joutuneet antamaan tilaa täysin avoimille oppimisympäristöille. Verkko-oppiminen nähdään nyt tiedon rakentamisena yhteiselle, avoimelle alustalle sekä vapaana ja avoimena tiedonjakona. Tällaisessa tilanteessa opiskelijan kyky hallita omia opintojaan ja ottaa aktiivinen rooli omassa oppimisessaan on tullut entistäkin tärkeämmäksi. Tämä opinnäytetyö käsittelee ohjelmoinnin opettamista A+ -palvelulla, joka on suljettu, sähköinen oppimissovellus. Pohdin opinnäytyössäni sitä, miten ohjelmoinnin opiskelua voi tukea A+ -palvelussa prosessiorientoituneen opetuksen periaatteita hyväksi käyttäen, ja miten suunnittelussa säilytetään opiskelijakeskeisyys. Lähestyin haastetta tutkimuslähtöisen suunnitteluprosessin avulla, jossa tutustuin suunnittelumaisemaan, ohjasin osallistavaa suunnittelua ja vetäydyin suunnittelemaan mahdollisia ratkaisuja suunnitteluhaasteeseen. Prototyyppien rakentelu ei sisältynyt opinnäytetyöhöni. Design-ratkaisuni koostuu kahdesta osasta: Toimintatavasta ja käyttöliittymäratkaisuista. Toimintatapana esitän, että prosessiorientoituneen opetuksen piirteitä pohditaan luotujen persoonien näkökulmasta. Tällä tavalla pystytään tunnistamaan persoonille ominaiset oppimisen haasteet, joihin design-ratkaisulla pyritään vastaamaan. Käyttöliittymäratkaisuissa esittelen suunnittelemani käyttöliittymäelementin, dashboardin, jonka avulla opiskelija voi suunnitella, seurata ja arvioida omaa opiskeluaan. Elementin avulla opiskelijalle annetaan mahdollisuus pohtia opiskeluaan tasolla, joka kehittää hänen metakognitiivisia taitojaan. Tämän otaksun suuntaavan hänen prosessointistrategiaansa kohti syväsuuntautuneisuutta. Suunnittemaisema johon tutustuin, oli suljettu korkeakoulutasoista opetusta antava kurssi, sen opiskelijat ja henkilökunta. Tästä huolimatta katson design-ratkaisuni olevan pienin muutoksin käyttökelpoinen ja hyödyllinen myös avoimissa oppimisympäristöissä.
Description
Supervisor
Leinonen, Teemu
Thesis advisor
Leinonen, Teemu
Sopo, Sini
Keywords
prosessiorientoitunut opetus, tutkimuslähtöinen suunnitteluprosessi, metakognitiiviset taidot, ohjelmoinnin opettaminen, process-oriented teaching, research-based design process, metakognitive skills, teaching programming
Citation