Yrityksen investointiprosessin muodollisuus: case tutkimus

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kohdeyrityksien investointiprosessien kulku ja niihin liittyvät toimintatavat. Investointiprosesseja tutkittiin muodollisuuden näkökulmasta, tavoitteena selvittää aiheuttavatko formaalit toimintatavat turhautumista hotelliyksiköiden johtajien keskuudessa. Lähdeaineisto Tutkimuksen teoriaosuudessa käytettiin sekä behavioristisen että normatiivisen investointitutkimuksen tuottamaa lähdekirjallisuutta. Empiriaosuudessa lähdeaineistona toimi hotellijohtajien haastatteluin kerätty materiaali. Aineiston käsittely Haastatteluin kerättyä aineistoa peilattiin tutkimuksen teoriaosuudessa esille tuotuihin seikkoihin. Haastattelumateriaalin perusteella konstruoitiin kohdeyritysten investointiprosessien kulku sekä haastateltavien suhtautuminen vallitseviin toimenpiteisiin. Aineiston perusteella tehtiin myös johtopäätökset. Tulokset Kohdeyritysten investointiprosessit sisälsivät varsin muodollisia toimintatapoja. Ennakko-oletusten vastaisesti toimintatavat eivät aiheuttaneet juurikaan turhautumista hotellijohtajien keskuudessa. Varsinkin Hilton-ketjun hotellijohtajat olivat erittäin tyytyväisiä organisaationsa toimintatapoihin.
Description
Keywords
Investointiprosessi, Muodollisuus, Hierarkia, Informaation epäsymmetria
Other note
Citation