Rinnakkain - Ikäystävällinen puukortteli Karjaalle

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Department
Major/Subject
Puurakentaminen
Mcode
A-112
Degree programme
Arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
100 + 9
Series
Abstract
Väestön ikäjakauman rakennemuutos on yksi merkittävä nykypäivän asuntosuunnitteluun vaikuttava tekijä. Uusien hoitomuotojen ja asumisratkaisujen kehittäminen ikääntyneille on tarpeellista, sillä yhteiskunnan nykytavoitteena on, että ikääntynyt voisi asua mahdollisimman pitkään kotona tai vähintäänkin mahdollisimman kodinomaisissa oloissa. Tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan enemmän esteettömiä, turvallisia ja joustavia asuinympäristöjä sekä asuntoja, jotka mahdollistavat asumisen ja hyvän ihmisarvoisen elämän vielä ihmisen ikääntyessä ja toimintakyvyn heikentyessä. Tässä diplomityössä esitellään yksi mahdollinen ratkaisu siitä, kuinka ikääntyneille sopivaa esteetöntä asumista voidaan järjestää olemassa olevien palveluiden läheisyyteen keskusta-alueelle. Työ on tehty toimeksiantona Raaseporin kaupungin kaavoitusyksikölle idealuonnokseksi vireillä olevan asemakaavamuutoksen pohjalle. Tarkastelun kohteena on Karjaan keskustassa sijaitseva vanha urheilukenttä Naapurinkadun ja Kauppiaankadun risteyksessä. Pääpaino suunnitelmassa on arkkitehtuurin keinoin tutkia, kuinka kodinomaista, asukaslähtöistä ja yhteisöllistä asumista voidaan toteuttaa ikääntyneille sopivassa asumisessa. Suunnitelma on tehty ikääntyneiden näkökulmasta, mutta kortteli ja sen tarjoamat palvelut ja yhteistilat on tarkoitettu kaiken ikäisille. Tavoitteena on suunnitella yhteisöllinen asuinympäristö, joka mahdollistaa sukupolvien kohtaamisia. Korttelissa yhteistilat sijaitsevat koko korttelin läpi kulkevan reitin varrella, josta ne on helppo löytää. Myös asuinrakennusten sijoittelulla sekä sisäisellä liikenneratkaisulla, jossa asuntoihin kuljetaan luhtikäytävien kautta, on pyritty mahdollistamaan asukkaiden spontaaneita kohtaamisia. Yhteispihoilla asukkaat voivat hoitaa yhdessä viljelypalstoja ja järjestää yhteisiä tapahtumia ja talkoita. Tuntoaisti säilyy ihmisellä pisinpään muuttumattomana. Sen tähden ikääntyneiden asumisessa on oleellista miettiä materiaalivalintoja tarkkaan. Puu on paitsi kaunis ja kodikkuutta luova materiaali myös kosketettaessa luonnollisen ja miellyttävän tuntuinen. Se sopii ominaisuuksiltaan hyvin asuinrakennuksiin ja on ekologinen ratkaisu myös runkorakenteissa. Suunniteltu puukortteli tarjoaa esteettömän ja turvallisen vanhenemisympäristön. Muilta asukkailta ja ikätovereilta saatu tuki ja naapuriapu edistävät ikääntyneiden mahdollisuuksia jatkaa itsenäistä elämää sekä osallistua kodin ulkopuolisiin toimintoihin ja tapahtumiin. Korttelissa on useita asuntotyyppejä, jotka soveltuvat eri elämän tilanteisiin. Vaihtoehtoina on kaksioita, kolmioita, suurempia perheasuntoja, jaettuja kaveriasuntoja, ryhmäkoti sekä palveluasuntoja kaikista eniten apua päivittäisissä toimissaan tarvitseville. Asuntojakaumaa voidaan säätää vastaamaan todellista kysyntää yhtenevän mitoituksen ansiosta.

The structural change in the age distribution of our population is one of the most significant factor in modern housing design. The development of new treatment methods and housing solutions to the elderly is necessary due to modern society’s objectives that encourage elders to live at home as long as possible. To match this goal, more obstacle-free, safe and flexible residential environments as well as residences are needed that allow normal housing and natural life for the elderly. This master’s thesis introduces one possible solution for how appropriate obstacle-free housing can be arranged for the elderly near existing services close to the central area. The thesis has been done as an assignment for the city planning department of Raasepori city to act as a draft to inspire ideas for pending local city plan. The target of inspection is an old sports field that lies in Karjaa central area in the intersection of Naapurinkatu and Kauppiaankatu. Main focus on the thesis is to use different means of architecture to examine how homelike, resident-driven and communal housing can be implemented in elderly-friendly housing. The design has been done from the perspective of the elderly, but the block, the services it provides and the common spaces are meant for people of all ages. The aim is to design a communal living environment that allows encounters between different generations. In the block, the common spaces are located on the main path that runs through the whole area. The layout of buildings and internal traffic solution also drive towards random encounters between the residents. In common yards the residents can nurture the allotment gardens and arrange mutual events and work parties. Out of all the senses, the sense of touch is the last one that starts to weaken. For this reason it is important to focus on different material choices when planning for the elderly. Wood is a beautiful and cozy material that is also very pleasant and natural to the touch. Its features makes it a great building material for residential buildings and it is also an ecological option in frameworks. The designed wooden housing block offers obstacle-free and safe environment to grow old in. The support from other residents and fellow elders improve the chances of the elderly to remain independent for longer and participate events outside of their homes. There are many different apartment types in the block that are suitable for different stages of life. There are two-room apartments, three-room apartments, larger family-friendly apartments, shared apartments for friends, group apartments and sheltered apartments for individuals who need help with their daily activities. The distribution of apartment types can be adjusted to match demand, thanks to converging design.
Description
Supervisor
Heikkinen, Pekka
Thesis advisor
Huttunen, Hannu
Keywords
ikääntyneiden asuminen, yhteisöllinen asuminen, puuarkkitehtuuri, esteettömyys, Karjaa
Citation