Voimalinjan vaikutus haja-asutusalueilla olevien asuin- ja lomatonttien hintoihin

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorHiironen, Juhana
dc.contributor.advisorAlm, Ilkka
dc.contributor.authorPapinsaari, Heini
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorVitikainen, Arvo
dc.date.accessioned2014-10-31T07:36:04Z
dc.date.available2014-10-31T07:36:04Z
dc.date.issued2014-10-20
dc.description.abstractSähkönsiirtotarve kasvaa yhteiskunnassamme jatkuvasti, minkä vuoksi sähkönsiirtoverkkoa vahvistetaan uudistamalla vanhoja ja rakentamalla kokonaan uusia voimajohtoja. Voimajohtojen rakentaminen saattaa aiheuttaa taloudellisia menetyksiä niiden läheisyydessä sijaitsevien kiinteistöjen omistajille, jolloin kysymykseen tulee näiden menetysten korvaaminen. Tämän työn tarkoituksena oli selvittää, kuinka paljon suurjännitelinjan johtimien ja/tai pylväiden läheisyys vaikuttaa haja-asutusalueella sijaitsevan rakentamattoman rakennuspaikan markkina-arvoon sekä poikkeaako vaikutus loma- ja asuinkäyttöön tarkoitettujen rakennuspaikkojen välillä. Tutkimus suoritettiin kauppahintoihin pohjautuvalla regressioanalyysillä käyttäen aineistona Maanmittauslaitoksen kauppahintarekisterin hintatietoja haja-asutusalueiden rakentamattomien tonttien kaupoista ajanjaksolta 2003–2013. Aineiston kokonaislaajuus ennen karsintaa oli 69 816 kauppaa. Tutkimuksessa muodostettiin yhteensä neljä erilaista hintamallia, joiden pohjalta saatiin selvitettyä vastaukset tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten mukaan voimajohdolla voidaan nähdä olevan vaikutusta haja-asutusalueilla sekä asuin- että lomatontin hintaan. Vaikutus vaihtelee 2–18 % välillä riippuen muun muassa tontin etäisyydestä voimajohtoon. Voimajohdon vaikutus lomatontin hintaan todettiin tutkimuksessa olevan suurempi verrattuna vaikutukseen asuintontin hintaan. Tutkimuksen perusteella voimajohdon pylväällä ei enää erikseen näyttäisi olevan erityistä arvoa alentavaa vaikutusta tontin hintaan: arvonalennus johtuu pääosin koko suurjännitelinjarakennelman aiheuttamasta ympäristön muuttumisesta. Voimajohto vaikuttaa tontin hintaan alentavasti ja tämä arvon aleneminen tulee korvata kiinteistön omistajalle. Voimajohdon aiheuttamasta immissiohaitasta määrättävät korvaukset tulee kuitenkin aina harkita tapauskohtaisesti kunkin kiinteistön kohdalla erikseen. Tutkimuksessa muodostettuja hintamalleja voidaan käyttää apuvälineinä tämän korvaustason määrittämisessä.fi
dc.description.abstractThe demand of electricity transmission continuously increases in our society and that is the reason why electricity transmission lines need to be renewed by rebuilding the old lines and building totally the new ones. The building of high-voltage transmission lines might cause economic losses for the owners of the real property who are living close to the high-voltage transmission lines. The question is how to compensate these losses. The aim of the study was to examine how much the proximity of high-voltage transmission lines and/or pylons influence the market value of unbuilt real property in unurbanized areas and if there is the difference between the effect of high-voltage transmission lines to the values of the residential real estate and recreational real property. This study was executed by using regression analysis based on real estate transactions. The National Land Survey maintains the official purchase price register. The research data consisted of 69 816 selling prices of the unbuilt real estates over the 2003-2013 period in Finland. In this study four price model were formed. Based on these four models, the answers of the research problems were examined. The results show that the high-voltage transmission lines impact to the prices of real estates and this impact vary between 2–18% depending for example on the distance to the high-voltage transmission lines. The impact is stronger to the price of the recreational real property than residential real estate. According to the results the placement of pylons effects marginally to the price of the real estate. The depreciation is caused by the environmental change which is the result of the whole high-voltage transmission lines structure. The high-voltage transmission line reduces the price of the real estate and this depreciation need to compensate for the owner of the real estate. However the compensations of the depreciation should always be defined case by case individually for each real property. The formed price models are good tools to estimate the level of these compensations.en
dc.format.extent82 + 1
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/14377
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201411042996
dc.language.isofien
dc.programmeKiinteistötalouden koulutusohjelmafi
dc.programme.majorKiinteistötekniikkafi
dc.programme.mcodeM3007fi
dc.rights.accesslevelopenAccess
dc.subject.keywordvoimajohtofi
dc.subject.keywordasuintonttifi
dc.subject.keywordlomatonttifi
dc.subject.keywordarvonalennusfi
dc.subject.keywordarvonmääritysfi
dc.subject.keywordimmissiofi
dc.subject.keywordkorvaaminenfi
dc.subject.keywordhigh-voltage transmission lineen
dc.subject.keywordresidential real propertyen
dc.subject.keywordrecreational real estateen
dc.subject.keyworddepreciationen
dc.subject.keywordvaluationen
dc.subject.keywordimmissionen
dc.subject.keywordcompensationen
dc.titleVoimalinjan vaikutus haja-asutusalueilla olevien asuin- ja lomatonttien hintoihinfi
dc.titleHigh voltage transmission lines: Effects on residential and recreational propertiesen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.digifolderAalto_68978
local.aalto.idinssi50000
local.aalto.openaccessyes
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
master_Papinsaari_Heini_2014.pdf
Size:
2.86 MB
Format:
Adobe Portable Document Format