Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Accounting
Laskentatoimi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
71
Series
Abstract
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU TIIVISTELMÄ Laskentatoimen tutkielma 3.5.2009 Sari-Hannele Ahola Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen suomalaisissa pörssiyrityksissä Tutkimuksen tavoitteet Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus tulevaisuuden tuloksen vaihteluun sekä kannattavuuteen. Lisäksi selvitetään, onko toimialalla vaikutusta siihen miten tutkimus- ja kehittämismenot vaikuttavat tuloksen vaihteluun. Lähdeaineisto Tutkimusaineistona ovat suomalaiset tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneet pörssiyhtiöt. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson ONE Banker -tietokannasta. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 1998-2007. Aineisto koostuu 85 havainnosta. Aineiston käsittely Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta yrityksen tulevaisuuden tuloksen vaihteluun ja kannattavuuteen tutkitaan korrelaatioanalyysin ja lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin avulla. Tutkimuksessa selitettävänä muuttujana on tuloksen vaihtelua mitattaessa viiden vuoden tulosten keskihajonta. Kannattavuutta mitattaessa selitettävänä muuttujana on viiden vuoden tulosten keskiarvo. Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta tulevaisuuden kannattavuuteen tutkitaan sekä oman että koko pääoman kannattavuuden osalta. Tulokset Regressioanalyysin tutkimustulokset osoittivat ennakkohypoteesin mukaisesti T&K-menojen vaikuttavan tuloksen vaihteluun positiivisesti. Tutkimuksessa huomioonotetut toimialat vaikuttivat kaikki tuloksen vaihteluun negatiivisesti verrattaessa niitä ryhmään muut, mutta toimiala 3 (elektroniikka, mittalaitteet & tietokoneet) näytti vaikuttavan tuloksen vaihteluun huomattavasti eniten ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä. Regressioanalyysissä tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutuksesta kannattavuuteen ei saatu lainkaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia. Avainsanat Tutkimus- ja kehittämismenot, tuloksen vaihtelu, riskisyys, kannattavuus, IAS 38
Description
Keywords
tutkimus- ja kehittämismenot, tuloksen vaihtelu, riskisyys, kannattavuus, IAS 38
Other note
Citation