Techno-economic evaluation of a selected cellulosic ethanol production concept

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016-10-31
Department
Major/Subject
Biojalostamot
Mcode
KM3001
Degree programme
BTT - Biotuotetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
97 + 26
Series
Abstract
Depletion of fossil-based feedstocks and the growing global concern over the environment have enhanced the search for alternative and sustainable energy sources. Utilization of lignocellulosic biomass provides an opportunity to produce fuels and chemicals from renewable feedstocks. Cellulosic bioethanol can be used as a replacement for gasoline in the transportation sector. As there are many industrial actors active in that field, the production of cellulosic ethanol is now reaching commercial scale maturity. This thesis studied the feasibility of the cellulosic ethanol production from both technological and economical perspectives. Current cellulosic ethanol production concepts were screened and evaluated in order to identify the most attractive ethanol concept from the energy company’s point of view. Material and energy balances were built for a stand-alone plant of the selected concept. Economic evaluation was performed for the concept, as well, resulting in the determination of the minimum ethanol selling price (MESP) for the concept. It was concluded that the most mature cellulosic ethanol technologies are based on biochemical conversion routes. POET-DSM’s concept was selected as the most attractive one. It includes acid-catalysed steam explosion, enzymatic hydrolysis, and C5/C6 co-fermentation as the main process steps. According to the Excel-based process modelling, the final ethanol yield was 0.22 t EtOH / t dry straw biomass. The most significant factors affecting the technical feasibility were the efficiency to hydrolyse polysaccharides into monomeric sugars, functionality of the fermenting micro-organism, and the raw material composition. Plant investment costs, raw material costs, and enzyme costs were concluded to affect the concept’s technical feasibility the most. The economic analysis resulted in a MESP of 0.70 €/l which at the current price levels is not competitive with the price of traditional ethanol without subsidies.

Fossiilisten luonnonvarojen ehtyminen ja maailmanlaajuinen huoli ympäristön tilasta ovat vauhdittaneet vaihtoehtoisten ja kestävien energianlähteiden hyödyntämistä. Lignoselluloosa-pohjainen biomassa mahdollistaa polttoaineiden ja kemikaalien valmistamisen uusiutuvasta raaka-aineesta. Tästä esimerkkinä on selluloosapohjainen etanoli, jota voidaan käyttää muun muassa korvaamaan bensiiniä kuljetusalalla. Tämän diplomityön tarkoituksena oli käsitellä selluloosapohjaisen etanolin valmistuksen kannattavuutta sekä teknisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Tämä toteutettiin tunnistamalla ja arvioimalla olemassa olevia selluloosapohjaisen etanolin valmistuskonsepteja, joista valittiin Eurooppalaisen teollisuusyrityksen näkökulmasta houkuttelevin. Valitulle konseptille suoritettiin teknis-taloudellinen tarkastelu, joka sisälsi massa- ja energiataseiden laskemisen, sekä etanolin minimimyyntihinnan määrittämisen kyseiselle konseptille. Työssä tunnistettiin teknisesti kypsimpien selluloosapohjaisen etanolin valmistuskonseptien pohjautuvan biokemiallisiin metodeihin. Houkuttelevimmaksi valmistuskonseptiksi valittiin POET-DSM:n prosessi, jonka tärkeimmät prosessivaiheet ovat happokatalysoitu höyryräjäytys, entsymaattinen hydrolyysi ja sekä C5- että C6-sokereita hyödyntävä fermentaatioprosessi. Excel-pohjaisella mallinnuksella määritettiin prosessin etanolisaannoksi 0,22 tonnia etanolia kuivaa olkipitoista raaka-ainetta kohti. Saatujen tulosten perusteella kolme tekijää vaikuttavat eniten prosessin tekniseen kannattavuuteen: raaka-aineen koostumus, prosessin tehokkuus hydrolysoida selluloosaa ja hemiselluloosaa sokereiksi, sekä fermentaatiossa hyödynnettävän mikro-organismin tehokkuus etanolin tuotannossa. Konseptin taloudelliseen kannattavuuteen vaikuttivat eniten investointikulut, sekä raaka-aineen ja entsyymien hankintakustannukset. Taloudellisessa tarkastelussa etanolin minimimyyntihinnaksi määritettiin 0,70 €/l. Tämän tuloksen perusteella voitiin todeta, että mallinnetun prosessin kaltainen selluloosapohjainen etanolikonsepti vaatii taloudellisia tukia ollakseen kilpailukykyinen perinteisen etanolin valmistuksen kanssa nykyisellä hintatasolla.
Description
Supervisor
Dahl, Olli
Thesis advisor
Sormunen, Risto
Ruuttunen, Kyösti
Keywords
lignocellulose, ethanol, techno-economic evaluation, MESP
Citation