Miksi ketterän ohjelmistotiimin tuotokset eivät vastaa tuoteomistajien odotuksia. Tapaustutkimus isossa kansainvälisessä ohjelmistotuoteyrityksessä.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-08-21
Department
Major/Subject
Ohjelmistotuotanto ja -liiketoiminta
Mcode
T3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
42 + 41
Series
Abstract
Monet ohjelmistoprojektit eivät valmistu tavoitetussa ajassa tai niiden budjetti ylittyy. Yksi haaste ohjelmistoprojekteissa on vaatimusten kommunikointi yrityksen sisällä tuoteomistajalta tuotteen kehittäjille niin, että haluttu viesti menee perille. Kommunikointi voi kuitenkin olla vaikeaa, koska tuoteomistajat edustavat liiketaloudellista puolta, kun taas kehittäjät teknillisempää puolta. Jos kommunikointi jää puutteelliseksi, voi lopputulos olla erilainen, kuin tuoteomistaja olisi ajatellut. Tässä työssä pyritään ratkaisemaan ohjelmistotuoteyrityksen ongelmaa, miksi toteutukset eivät vastaa tuoteomistajien odotuksia. Ongelman syitä kerätään ohjelmistotiimien retrospektiiveissa. Tunnistetut syyt luokitellaan ryhmiin ja tarkastellaan, millaisia suhteita syiden rymillä on toisiinsa. Lisäksi tarkastellaan, mitä samoja ryhmiä eri retrospektiiveissä tunnistetaan. Tunnistettujen syiden ja ryhmittelyiden avulla kehitettiin neljä ratkaisuideaa, joista osa otettiin käyttöön. Ratkaisuideoita arvioitiin haastattelemalla ohjelmistotiimien jäseniä. Suurin osa tunnistetuista ongelmista sijoittui vaatimusten hallintaan. Vaatimuksia ei kuvattu tarpeeksi selkeästi ja tarkasti, eikä niitä kommunikoitu tarvittavan hyvin kehittäjille. Tämä aiheutti sen, että kehittäjät eivät tarkalleen tienneet toiminnallisuuksien tarkoitusta, jolloin toteutus ei vastannut odotusta. Kolme käyttöönotettua ratkaisuideaa keskittyivät vaatimusten hallintaan ja vaatimusten kommunikoimiseen kehittäjille. Ratkaisuideat saivat hyvää palautetta ja ne ovat auttaneet tuotteen laadun parantamisessa. Ratkaisuideoista saadun palautteen perusteella voidaan sanoa, että tutkimus oli kannattava kohdeyritykselle, koska haluttuja ongelmia saatiin korjattua. Seuraavaksi voitaisiin tehdä samankaltainen tutkimus uudestaan ja selvittää minkälaisia ongelmia nyt tunnistettaisiin ja tunnistettaisiinko ratkaistuja syitä enää.

Many software development projects do not finish in time or the budget is surpassed. One of the major challenges is communication of requirements in software development organization between product owners and developers. Communication can be hard because product owners represent the business part of the product whereas developers represent the techical side. If communication is not done properly the result might be different than the product owner has thought. This research tryes to prevent a problem of a software development organization about why expectations of product owners are not fulfilled. Causes of the problem are collected in retrospectives of the development teams. The idetified causes are classified and relationships of these classes are examined. With the help of the identified causes and the classification four improvement ideas were developed. Team members of the development organization were involved in validating these four improvement ideas. Most of the identified causes concerned about requirement engineering. Requirements were not specified well enough and they were not communicated to developers clearly. This led to a situation where developers did not know the reasons behind the requirements, and therefore, functionality did not correspond to expectations of product owners. Three of the four improvement ideas were taken into use and they affected mostly on requirement engineering and communication. The three improvement ideas got good feedback and they have helped on improving quality of the product. Based on the feedback of the improvement ideas this research was profitable for the target company because major problems were solved. In future, same kind of research could be done again and see if same kind of problems or causes were identified again.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Lehtinen, Timo
Laukkanen, Tommi
Keywords
ohjelmistotuotanto, ketterät menetelmät, vaatimustenhallinta, retrospektiivi, juurisyyanalyysi, odotusten saavutaminen, software development, agile methods, requirements engineering, retrospective, root cause analysis, reaching expectations
Other note
Citation