Lumilogistiikan tehostaminen kaupungeissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Tietekniikka
Mcode
Yhd-1
Degree programme
Language
fi
Pages
113 + [59] s.
Series
Abstract
The aim of this master's thesis was to develop a more efficient method for suburban snow removal logistics especially for heavy snow accumulation. The proposed method consisted of snow balance calculations, comparisons of costs and carbon dioxide emissions between long and short haul distances of snow, as well as defining requirements for local snow disposal sites. Also, the current state of snow removal logistics in cities involved in the study was analyzed using interviews among maintenance personnel and statistics of the cities. The literature review section of this thesis deals with different snow handling methods, the effects of depositing snow in storing areas, and review of volume and phase change of snow over the course of winter. The study was financed by the cities of Helsinki, Jyväskylä, Tampere, Turku and Vantaa and maintenance contractor Destia Ltd. Snow balance calculations were made for four streets in Helsinki and Jyväskylä. As evidenced by city maintenance records, calculations showed that there was not enough space for snow storage along the street, and snow must be transported to central snow disposal sites, especially during snowy winters. Transportation cost comparisons showed that the short haul is considerably more advantageous than the long haul to the central snow disposal sites. Short hauling of 30% of the total amount of snow would lead to cost savings of 19 %. Similarly, carbon dioxide emissions could be reduced by 12 %. If all of the snow was short hauled, cost savings would be 64 % when compared to hauling the snow to central disposal site. Based on the calculations, municipalities are recommended to increase the use of local snow disposal sites. Based on interviews and analysis of state of practice, it is recommended that local snow disposal should be designed as regional entities. Designing them should be a part of land use planning in new areas. Drainage, geotechnical properties of the soil and topography should be taken into account when planning local snow disposal sites. For aesthetic and environmental reasons garbage must be removed and sand collected in the spring when the snow melts.

Diplomityön tavoitteena oli kehittää menetelmä esikaupunkialueiden tehokkaammalle lumen käsittelylle varsinkin runsaslumisina talvina. Lumilogistiikanmenetelmään sisällytettiin talvihoidon nykytilan analysointi tutkimuksessa mukana olevissa kaupungeissa, lumitaselaskelmat, kustannus- ja hiilidioksidipäästövertailu lumen kuljetuksen ja lumen lähisiirron osalta sekä lähisiirtopaikkojen vaatimusten määrittely. Nykytilaa analysoitiin haastattelemalla sekä tutkimalla kaupunkien omia julkaisuja ja tilalastoja. Kirjallisuus-tutkimuksen perusteella selvitettiin, mitä eri lumen käsittelytapoja ja vaikutuksia lumen läjittämisellä on sekä miten lumen olomuoto muuttuu talven aikana. Tutkimuksen rahoittajina olivat Helsingin, Jyväskylän, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit sekä Destia Oy kunnossapitourakoitsijan roolissa. Esimerkinomaiset lumitaselaskelmat tehtiin neljälle kadulle sekä Helsingissä että Jyväskylässä. Käytännön kokemuksia vastaten, lumitaselaskelmien perusteella todettiin, että katujen lumitilat eivät olleet riittävät, vaan lunta joudutaan varsinkin runsaslumisina talvina kuljettamaan kadulta pois. Kustannusvertailu osoitti, että lumen lähisiirto tulee selvästi halvemmaksi kuin lumen kuljettaminen. Lähisiirtämällä 30 %:a lumesta, saatiin 19 %:n kustannussäästöt. Samoin hiilidioksidipäästöt vähenivät 12 %:a. Pelkän lähisiirron kustannukset olisivat 64 % pelkkään kuljetukseen verrattuina. Laskelmien perusteella kuntien suositellaan lisäävän lähisiirtopaikkojen käyttöä. Haastattelujen ja kaupunkien nykytila-analyysin perusteella havaittiin, että lähisiirto-paikat tulee suunnitella alueellisina kokonaisuuksina. Uusilla alueilla lähisiirtoalueet tulisi suunnitella jo kaavoituksen yhteydessä ja merkitä selvästi kaavaan. Lähisiirtoalueiden sijoituksessa tulee ottaa huomioon kuivatus, maapohjan kantavuus sekä työkoneiden liikkuminen alueelle. Keväisin lumen sulettua tulee roskat poistaa ja hiekoitushiekka kerätä talteen esteettisyyden ja muiden ympäristövaikutusten vuoksi. Muita lumilogistiikan tehostamisen keinoja ovat lumilingon käyttäminen sekä kuormaamisessa että lumen lähisiirrossa, parikatujen muuttaminen yksisuuntaisiksi talven ajaksi ja vuoro-pysäköinti.
Description
Supervisor
Pellinen, Terhi
Thesis advisor
Alatyppö, Ville
Huuskonen, Oiva
Keywords
talvihoito, lumilogistiikka, lumen läjitys, lumen lähisiirto, lumitase, winter maintenance, snow logistics, snow disposal sites, short haul, snow balance
Other note
Citation