CSRD-driven sustainability reporting & business transformation

dc.contributorAalto Universityen
dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributor.advisorPenttinen, Esko
dc.contributor.authorPirinen, Anton
dc.contributor.departmentTieto- ja palvelujohtamisen laitosfi
dc.contributor.schoolKauppakorkeakoulufi
dc.contributor.schoolSchool of Businessen
dc.date.accessioned2024-02-18T17:01:30Z
dc.date.available2024-02-18T17:01:30Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractStarting financial year 2024, European companies are obligated to start reporting their annual sustainability figures according to the new European Sustainability Reporting Standards (ESRS) introduced with Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). The main objective of this thesis is to study Finnish companies preparing for CSRD compliant reporting, and to create a framework that identifies the most significant drivers that explain organizations’ ability to transform to comply with the requirements. The empirical part of this study is conducted via qualitative theme interviews during the first half of the year 2023. The interviewees were sustainability leaders who are responsible for overseeing this transformation in their respective companies in Finland. To prepare for the interviews and to validate the findings, ESG consultants’ perceptions of the new regulation, and their experiences in coaching companies regarding it are also examined for supportive analysis. The results indicate that there is significant variety in organizations’ capabilities to conduct this transformation, and that the major differences between organizations can be categorized behind five main axes: 1) stage of integration between financial and sustainability reporting, 2) capability of IT systems, 3) quality of sustainability data, 4) expertise in the organization and 5) authenticity of sustainability in the organization. Furthermore, the results imply that transformation into CSRD compliance demands a significant shift in business strategy, organizational structure, and operational priorities to affected companies, with demands to acquire new capabilities in IT systems, human resources, and process transformation from separated financial and sustainability reports into the integrated reporting process.en
dc.description.abstractTilikaudesta 2024 alkaen eurooppalaisten yritysten on raportoitava vuotuiset kestävyyslukunsa ESRS raportointistandardien mukaisesti, jotka tulevat käyttöön yritysvastuuraportointidirektiivin (CSRD) myötä. Tämän opinnäytetyön päätavoitteena on tutkia suomalaisia yrityksiä, jotka valmistautuvat CSRD:n mukaiseen raportointiin, ja luoda viitekehys, jossa tunnistetaan merkittävimmät ajurit, jotka selittävät organisaatioiden kykyä transformoitua vaatimusten täyttämiseksi. Tutkimuksen empiirinen osa toteutettiin laadullisilla teemahaastatteluilla vuoden 2023 alkupuoliskolla. Haastateltavat olivat vastuullisuusjohtajia, jotka ovat vastuussa tämän muutoksen johtamisesta yrityksissään Suomessa. Haastattelujen valmistelemiseksi ja tulosten validoimiseksi tarkastellaan myös ESG-konsulttien käsityksiä uudesta lainsäädännöstä ja heidän kokemuksiaan yritysten valmentamisesta siihen. Tulokset osoittavat, että organisaatioiden valmiudet toteuttaa tätä muutosta vaihtelevat huomattavasti, ja että suurimmat erot organisaatioiden välillä voidaan luokitella viiden pääakselin taakse: 1) taloudellisen- ja vastuullisuusraportoinnin prosessin yhteneväisyydet, 2) IT-järjestelmien kyvykkyys, 3) vastuullisuustietojen laatu, 4) asiantuntemus organisaatiossa ja 5) vastuullisuuden autenttisuus organisaatiossa. Lisäksi tulokset viittaavat siihen, että CSRD-vaatimusten noudattamiseen siirtyminen edellyttää asianomaisilta yrityksiltä merkittävää muutosta liiketoimintastrategiaan, organisaatiorakenteeseen ja toiminnallisiin prioriteetteihin, sekä uusien valmiuksien hankkimista IT-järjestelmien ja henkilöstöresurssien osalta. Muutos vaatii myös prosessien uudistamista erillisistä tilinpäätöksistä ja kestävän kehityksen raporteista integroituun raportointiprosessiin.fi
dc.format.extent61
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/126784
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-202402182435
dc.language.isoenen
dc.locationP1 Ifi
dc.programmeInformation and Service Management (ISM)en
dc.subject.keywordCSRDen
dc.subject.keywordsustainabilityen
dc.subject.keywordreportingen
dc.subject.keywordtransformationen
dc.titleCSRD-driven sustainability reporting & business transformationen
dc.titleCSRD:n aikaansaama kestävyysraportoinnin ja liiketoiminnan transformaatiofi
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöfi
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotMaisterin opinnäytefi
local.aalto.electroniconlyyes
local.aalto.openaccessno
Files