CEBP järjestelmän suorituskyky - testausprosessi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2009
Department
Major/Subject
Sovellettu elektroniikka
Mcode
S-66
Degree programme
Language
en
Pages
69
Series
Abstract
Laadun varmistus on elintärkeä osa ohjelmistotuotekehitysprosessia. Toiminnallisten vaatimusten täyttymisen varmistaminen on usein hyvin määritelty testausprosesseissa, mutta systemaattiset aktiviteetit ohjelmiston suorituskyvyn varmistamiseksi jäävät usein määrittelemättä johtuen ajan ja resurssien puutteesta. Suorituskykyyn liittyvät ongelmat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia havaittaessa vasta myöhäisessä vaiheessa tuotekehitysprosessia tai tuotannossa. Tämän tyyppiset ongelmat voidaan välttää tai niiden vaikutuksia vähentää kunnollisen suorituskykytestausprosessin avulla. Tässä diplomityössä määritellään suorituskykytestausprosessi CEBP (Communications Enabled Business Process) järjestelmälle pohjautuen suorituskykytestausprosessille sekä järjestelmän suorituskyvylle määriteltyihin vaatimuksiin. Myös liiketoimintaprosessimallit määritetään tärkeimmille järjestelmän sovellusten käyttötapauksille. Määritelty suorituskykytestausprosessi integroidaan osaksi yrityksen standardeja testausprosesseja. Suorituskykytestauksen ottaminen mukaan osaksi testausprosesseja mahdollistaa jatkuvan laadun varmistuksen tuotteen koko elinkaaren aikana. Määritelty suorituskykytestausprosessi mahdollistaa jatkuvan järjestelmän suorituskyvyn parantumisen tuoteversioiden välillä. Prosessin tuottama mitoitusohje mahdollistaa asiakkaiden tuotantojärjestelmäasennuksien optimoidun mitoituksen, mikä voi johtaa merkittäviin laitteistokustannussäästöihin.

Quality assurance is an essential part of software development process. Ensuring the fulfillment of functional requirements is often well defined in testing processes, but definition of systematic activities for ensuring software performance is easily omitted due the lack of time and resources. Performance related problems cause significant costs if detected in late phase of development or in production. Problems of this kind can be avoided or consequences of these problems reduced with proper performance testing process. In this Master's thesis, performance testing process for Communications Enabled Business Process engine is defined based on requirements defined for performance testing process and system performance. Business process models for most important use cases of system applications are also defined. Defined performance testing process is integrated with company's standard testing processes. Implementing performance testing as a part of testing processes enables continuous quality assurance through product life cycle. Defined performance testing process enables continuous performance improvement between product versions. Scaling guide document produced by performance testing process enables customer to optimize the installation of productive system which may lead to significant hardware cost savings.
Description
Supervisor
Sepponen, Raimo
Thesis advisor
Immonen, Kari
Keywords
software testing, quality assurance, software performance, performance testing, performance testing process, ohjelmistotestaus, laadun varmistus, ohjelmiston suorituskyky, suorituskykytestaus, suorituskykytestausprosessi
Citation