Waste management on a large construction site: case nuclear powerplant

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
103 + [6]
Series
Abstract
The waste management on nuclear power plant construction site is challenging especially because of construction project's duration, different phases of construction and large and varying amounts of construction waste. Strict safety and quality requirements are special characteristics of nuclear power plant construction. Also the amounts and types of technical systems and the diversity of structures increase the total waste amount. Detailed planning is a prerequisite for the functionality of waste management on the site. In the thesis the functionality of different waste management operations models' on Fennovoima's nuclear power plant construction site were investigated. Also waste minimization methods were explored. The waste management of the construction site was studied with one organizer's model, more organizers' model and co-operation consortium's operations model. A calculation model was developed to evaluate waste amounts and different waste management operations models and to support construction phase waste follow-up. Waste coefficients for different construction phases' waste categories were defined for calculation model's waste amount estimates. The aim is to reuse and recycle leftover material and construction waste as much as possible on the site and in the region. Especially the recycling of concrete waste was studied in the thesis. To promote leftover materials reuse on the site so called building material bank was explored. Furthermore, region's waste management organizers were mapped and a questionnaire concerning waste recycling possibilities in the region was made for the organizers. Different waste categories, recycling capacities and operations models' preparatory functionality in the region was studied with the questionnaire. Interviews were made in the thesis with building trade persons about construction sites waste management experiences. The information about the interviews was applied to support the calculation model; the information will also be used in the waste management planning. All the explored waste management operations models were found prospective options. The developed calculation model is suitable in the design phase of the project for estimating waste amounts, comparing operations models' waste management costs and waste hierarchy inspection of waste treatment effects. Also a functionality estimation of building material bank can be made with the calculation model. During the construction the calculation model can be applied to follow-up and reporting of waste management. The results of the thesis work in the future as ground information for planning of waste on the construction site.

Ydinvoimalaitoksen rakentamisprojekti on haastava jätehuoltojärjestelyiden osalta, etenkin rakentamisen keston, eri rakennusvaiheiden sekä suurien ja vaihtelevien rakennusjätemäärien takia. Ydinvoimalaitoksen rakentamisessa erityispiirteinä ovat tiukat turvallisuus- ja laatuvaatimukset. Jätemäärää kasvattavat myös mm. teknisten järjestelmien määrä ja tyypit sekä erilaisten rakenteiden monimuotoisuus. Huolellinen suunnittelu on edellytys toimiville jätehuoltojärjestelyille rakennustyömaalla. Diplomityössä selvitettiin erilaisten jätehuollon toimintamallien toimivuutta Fennovoiman tulevan ydinvoimalaitoksen rakennustyömaan jätehuollossa sekä kartoitettiin jätteen vähentämisen keinoja. Työssä tarkasteltiin työmaan jätehuollon järjestämistä yhden toimijan ja useamman toimijan sekä yhteistyökonsortion malleilla. Jätemäärien ja vaihtoehtoisten jätehuoltojärjestelyiden arvioimiseksi ja rakentamisen aikaisen jäteseurannan raportoinnin tueksi työssä kehitettiin laskentamalli. Laskentamallin jätemääräarvioita varten määritettiin ominaisjätekertoimet eri työvaiheiden jätelajeille. Työmaalla muodostuvaa rakennusjätettä pyritään hyödyntämään mahdollisimman paljon työmaalla sekä laitospaikan seutukunnalla. Diplomityössä selvitettiin erityisesti rakentamisessa muodostuvan betonijätteen hyödyntämistä. Ylijäämämateriaalien uudelleenkäytön edistämiseksi työmaalla diplomityössä tarkasteltiin ns. rakennustarvikepankkia. Lisäksi työssä kartoitettiin seutukunnan jätehuoltotoimijoita ja tehtiin toimijoille jätteen hyödyntämismahdollisuuksiin liittyvä kysely. Kyselyllä selvitettiin mm. eri jätelajien vastaanottokapasiteetteja sekä alustavasti toimintamallien toimivuutta seudullisten jätehuoltovalmiuksien valossa. Työn yhteydessä haastateltiin rakennusalan toimijoita rakennustyömaan jätehuollon kokemuksista. Haastattelujen tietoja käytettiin laskentamallin tukena, lisäksi niitä hyödynnetään jätehuollon suunnittelussa. Kaikki tarkastellut jätehuollon toimintamallit todettiin alustavien selvitysten perusteella mahdollisiksi vaihtoehdoiksi. Työssä kehitetty laskentamalli soveltuu projektin suunnitteluvaiheessa ydinvoimalaitostyömaalla muodostuvien jätemäärien arviointiin, toimintamallien jätehuoltokustannusten vertailuun ja jätteen käsittelyn vaikutuksien vertailuun jätehierarkiatarkastelun kautta sekä rakennustarvikepankin toimivuuden arviointiin. Rakentamisen ollessa käynnissä laskentamallia voidaan hyödyntää jätehuollon seurannassa ja raportoinnissa. Työn tulokset toimivat jatkossa pohjatietoina rakennustyömaan jätehuollon suunnittelussa.
Description
Supervisor
Kaila, Juha
Thesis advisor
Vainio-Mattila, Marjaana
Keywords
construction waste, rakennusjäte, construction phase, rakennusvaihe, site, työmaa, nuclear power plant, ydinvoimalaitos, waste management, jätehuolto, operations model, toimintamalli, calculation model, laskentamalli
Other note
Citation