Tasapainoilua - Osallisena poikkitaiteisessa taideprojektissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Kuvataidekasvatus
Language
fi
Pages
60 + 3
Series
Abstract
Tutkielmassa perehdyn erään poikkitaiteisen taidetapahtuman rakennusprosessiin laadullisena toimintatutkimuksena. Tasapainon ja harmonian löytäminen ja ylläpitäminen ovat tärkeitä taustatavoitteita taiteita yhdistävässä tapahtumassa ja taiteilijoiden välisessä yhteistyössä. Tapaustutkimukseni fokusoituu tasapainontavoittelu-ilmiön etsimiseen projektin suunnittelutyön aikaisessa vuorovaikutusprosessissa. Tutkimukseni kysyykin: kuinka tasapainontavoittelu ilmenee poikkitaiteisen tapahtumamme rakennusprosessissa? Lähtökohta on subjektiivisessa näkökulmassa ja kokemuksessa: olen itse yksi ryhmän kolmesta taiteilijajäsenestä. Monimenetelmällisesti lähestyn tasapainontavoittelun ilmiötä ja tutkimaani ryhmää fenomenologis-autoetnografisella asenteella. Tähtään siis ennakkoasenteettomaan havainnointiin ja itsereflektiiviseen tiedonmuodostukseen kuvatakseni ilmiön todentumista tutkimustapauksessani mahdollisimman autenttisesti. Tiedonkeruumetodini on osallistuva havainnointi, aineisto muodostuu prosessimme etenemistä raportoivista päiväkirjoistani. Päiväkirjoja olen tuottanut puolen vuoden ajan seuratessani ryhmätyöprosessia projektin ensihetkistä lähtien. Ryhmätoiminnan ilmiöihin ja käsitteisiin pureutuva Jauhiaisen ja Eskolan Ryhmäilmiö–teos toimii tutkielmani tärkeimpänä teoreettisena viitekehyksenä. Kuvaan ilmiön ilmentymistä aineistopohjaisen analyysin muodossa. Analyysi teemoittuu kolmeen kuvauskategoriaan, jotka rakentuvat aineistolainauksille ja ryhmätyön teoriaan peilaaville analyyttisille argumenteille. Analyysi keskittyy ilmiön kuvaamiseen vuorovaikutuksessa, ei niinkään ryhmän asiatavoitteessa eli taidetapahtuman suunnitelluissa sisällöissä. Tutkielma esittää uuden lähestymistavan vuorovaikutuksen ja ryhmäprosessin tutkimiseen, sekä näyttää tasapainoisen ryhmätoiminnan merkityksen yhteistaiteellisessa projektissa. Vaikka tutkielmani syventyy yksittäistapaukseen, käsitän tasapainon- ja harmonianhaeskelun pohjimmiltaan yleisinhimilliseksi ilmiöksi: puntaroinkin käsitteiden suhdetta myös yksilöön ja toisaalta yhteiskuntaan. Kuvaamalla ilmiön ilmentymismuotoja todellisen esimerkin kontekstissa tutkielma herättää lukijan pohtimaan sitä, kuinka kokonaisvaltaisesti tasapainontavoite saattaa ilmetä hänen omassa elämäntilassaan ja elämismaailmassaan. Tärkeänä havaintona nousee sekin, kuinka tasapainontavoittelun tiedostaminen toiminnan taustatavoitteena saattaa osaltaan myös ohjata yksilön/ryhmän toimintaa ja päätöksentekoa kohti parempaa tasapainoa.
Description
Supervisor
Tuovinen, Taneli
Thesis advisor
Tuovinen, Taneli
Keywords
tasapaino, harmonia, monitaiteisuus, poikkitaiteisuus, taiteidenvälisyys, subjektiivisuus, aineistolähtöisyys, tavoitteellinen ryhmä, elämäntila, ryhmän kaksoistavoite, suhdejärjestelmät, valta, jousto, yhteisymmärrys
Citation