Harmonizing the operating model of improvement proposal activities in a multinational industrial corporate group

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2006
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU-53
Degree programme
Language
fi
Pages
viii + 83 + liitt. (+10)
Series
Abstract
The term 'suggestion scheme' refers to the collection, evaluation, implementation and rewarding of improvement proposals made by personnel. Other terms are also used in reference to these activities. This thesis examines factors crucial to the successful implementation of such schemes. It also studies how such schemes could be harmonized in a multinational industrial corporate group. The research was based on constructive research methodology, and the empirical data was collected mostly through interviews. Managerial support, rapid handling and implementation, informative and rapid feedback, encouraging and equitable reward practices and an appreciative atmosphere were recognized as the most important factors contributing to the successful implementation of a scheme collecting improvement proposals. A model for the harmonization of the suggestion scheme was designed for the case company, the design of which took into account factors identified in this thesis as being important to its successful implementation. The basic premise of the operating model is that the suggestion scheme should embrace the entire personnel. The same reward principles should be used in all units. All units should also have the same suggestion process, suggestion scheme rules and IT system. The suggested operating model received positive feedback in field tests conducted for the purpose of validating the model. Implementation of the suggested operating model will entail minor changes to current practices in some units of the group, but in other units, it will involve the introduction of a whole new set of practices. Efficient resource allocation, training and communication will be vital to the implementation and future execution of the operating model.

Parannusehdotustoiminnassa kerätään, arvioidaan, toteutetaan ja palkitaan henkilöstön tekemiä ehdotuksia. Aloitetoiminta ja jatkuvan parantamisen (JP-) toiminta ovat parannusehdotustoiminnasta usein käytettyjä nimityksiä. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin hyvälle parannusehdotustoiminnalle tärkeitä toiminnan piirteitä ja tutkittiin, miten parannusehdotustoimintaa kannattaa yhtenäistää eräässä kansainvälisessä teollisuuskonsernissa. Tutkimuksessa käytettiin konstruktiivista lähestymistapaa, ja empiirinen osuus perustui pääasiassa haastatteluihin. Tärkeimmiksi toiminnan piirteiksi hyvän parannusehdotustoiminnan kannalta tunnistettiin johdon tuki, nopea käsittely ja toteutus, nopea ja sisällöltään hyvä palaute, kannustava ja tasapuolinen palkitseminen sekä reilu ja arvostava ilmapiiri. Vastauksena parannusehdotustoiminnan yhtenäistämiseen liittyvään kysymykseen tutkimuksessa suunniteltiin kohdeyhtiölle parannusehdotustoiminnan toimintamalli, jossa otetaan huomioon tunnistetut toiminnan tärkeät piirteet. Toimintamallin lähtökohta on, että aloitetoiminta laajennetaan koskemaan kaikkia yhtiön palveluksessa olevia henkilöitä, kun taas JP-toiminnan hyödyntäminen on kunkin toimipaikan päätettävissä. Aloite- ja JP-toimintaa koskevat yhteiset palkitsemisperiaatteet. Lisäksi aloitetoiminnassa otetaan käyttöön yhteinen aloiteprosessi, -säännöt ja -järjestelmä. Ehdotettu toimintamalli sai konstruktiiviseen tutkimukseen kuuluvassa testauksessa hyväksynnän haastatelluilta henkilöiltä. Ehdotetun toimintamallin käyttöönotto tarkoittaa osalle yhtiön toimipaikoista pieniä muutoksia nykyiseen toimintaan, osalle taas toiminnan käynnistämistä kokonaan. Sekä toimintamallin käyttöönotto että jatkuva toiminta edellyttävät resurssien varaamista toimintaan, koulutusta ja jatkuvaa tiedottamista.
Description
Supervisor
Teikari, Veikko
Thesis advisor
Sääksvuori, Olli
Virtaharju, Jouni
Keywords
suggestion scheme, aloitetoiminta, harmonization, JP-toiminta, constructive research, yhtenäistäminen, konstruktiivinen tutkimus
Other note
Citation