Managing Outsourced Image Content Production in an Image-Oriented Web Project

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Mediatekniikka
Mcode
IL3011
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
63 + 10
Series
Abstract
The objective of this thesis was to examine how outsourced image content can be managed in an image-oriented Web project. The research was conducted as a single-case study that involved developing tools and processes for integrating outsourced image content into an international construction company's Web platform. The results of the project were evaluated by analyzing log files and conducting interviews with people involved in the project. Furthermore, the results of the project were compared to the insights gained from a literature review. The management of outsourced image content production is a unique process that depends on the characteristics of each individual Web project. Prior to engaging in an outsourcing relationship, the organization must have a profound understanding of the functional, visual, and technical requirements of the project. The organization must also make a plan for integrating images into the website and monitoring their quality. Integration and quality monitoring are the two major challenges in outsourced image production. The integration process should be automated, where possible, but manual work is needed for tasks that require decision-making based on visual content. Quality monitoring should be conducted as a part of the integration process, and it should cover both the technical and visual properties of images as well as the integration data.

Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, miten ulkoistetusti tuotettua kuvasisältöä voidaan hallita kuvamateriaaliin painottuvassa Web-projektissa. Tutkimus suoritettiin yhden organisaation case-tutkimuksena, joka kohdistui kansainvälisen rakennusalan yrityksen Web-projektiin. Tutkimuksen yhteydessä kehitettiin tarvittavat työkalut ja prosessit, joiden avulla ulkoistetusti tuotettu kuvasisältö voidaan integroida yrityksen Web-järjestelmään. Projektin onnistumista arvioitiin analysoimalla lokitiedostoja ja haastattelemalla projektissa eri tavoin mukana olleita henkilöitä. Lisäksi projektin tuloksia verrattiin kirjallisuuskatsauksen avulla kerättyyn aineistoon. Ulkoistetusti tuotetun kuvasisällön hallinta on yksilöllinen prosessi, joka muotoutuu kunkin Web-projektin ominaispiirteiden pohjalta. Ennen ulkoistamishankkeeseen ryhtymistä yrityksen on selvitettävä, millaisia toiminnallisia, visuaalisia ja teknisiä vaatimuksia projektiin liittyy. Lisäksi on laadittava suunnitelma siitä, miten kuvat integroidaan Web-sivustolle ja miten niiden laatua valvotaan. Kuvasisällön integrointi ja laadunvalvonta ovat ulkoistetun kuvien tuotannon suurimpia haasteita. Kuvien integrointi voidaan teknisten ominaisuuksien osalta automatisoida, mutta manuaalista työtä tarvitaan silloin kun päätöksenteko tapahtuu kuvan visuaalisen sisällön perusteella. Laadunvalvonta on hyvä sisällyttää osaksi integrointiprosessia, ja sen yhteydessä on otettava huomioon kuvien tekniset ja visuaaliset ominaisuudet sekä mahdollinen integrointia varten tarvittava metatieto.
Description
Supervisor
Vuorimaa, Petri
Thesis advisor
Jovchev, Kiril
Keywords
image content, outsourcing, web, management, integration, quality monitoring
Other note
Citation