Valo inspiraation lähteenä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
171+7
Series
Abstract
Valo on merkityksellistä, inspiroivaa ja ihmismieltä kiehtovaa. Opinnäytetyö käsittelee valaisinsuunnittelua korostaen valon merkitystä inspiraation ja suunnittelun lähteenä. Aihetta taustoitetaan avaamalla valon merkityksiä ja vaikutuksia; kuinka se kokoaa ihmisiä ympärilleen, luo tilan ja vaikuttaa elämänlaatumme henkisesti sekä fyysisesti. Valaistusta käsittelevä osio avaa valaistuksen estetiikkaa ja ergonomiaa sekä valaisimien erityyppisiä käyttötarkoituksia. Opinnäytetyön keskeisimmässä osassa eritellään valon luonteenpiirteitä. Valon luonnetta ja sen erilaisia ilmenemismuotoja tarkastellaan arkkitehtuurin, teoksien ja valaisimien kautta. Kuvaesimerkkien avulla havainnollistetaan valon luonteen ominaisuuksien monipuolista käyttöä. Opinnäytetyössä pohditaan myös valonlähdemaailmassa tapahtuvia muutoksia ja tulevaisuutta ekologisuuden sekä käytettävyyden kannalta. Valaisimen suunnittelussa painottuu tekijän mielenkiinto erilaisten heijastuspintojen käyttöön sekä valon hallinta rajaamalla ja ohjaamalla valoa. Opinnäytetyön produktiivisena osana esitellään prototyyppi valaisimesta.

Light has always been meaningful, inspiring and fascinating to the human mind. This thesis focuses on the importance of light as a source of inspiration and starting point in design. The topic is approached by reflecting the significance and meaning of light; how it gathers us around, defines space and affects us mentally and physically. The thesis examines the aesthetics and ergonomics of lighting as well as the various purposes of lamps. The most essential part of the thesis specifies the characteristics of light and its various manifestations by looking at examples in architecture, artwork and lighting design. The images and illustrations exemplify the manifold utilisation of ligth’s natural features. This thesis also includes considerations in regard to the changes in the world of light sources, and the future of light sources from sustainability and usability point of view. Regarding the design of the lamp, the focus is on the author’s interest in exploring different reflecting surfaces and controlling light by limiting and directing the light source. As the physical product for this thesis a lamp prototype is presented.
Description
Supervisor
Järvisalo, Jouko
Thesis advisor
Korpihete, Jukka
Keywords
valo, valaisin, valaistus, inspiraatio
Citation