Distance and diversity: Exploring the minimum distances to fulfil current food supply diversity

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-03-20
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
en
Pages
45 + 3
Series
Abstract
Diversity of food supply is essential to both human nutrition and resilience of food systems. Globalisation of food systems and trading has led to increases in food security and food supply diversity. However, trade dependency can also lead to vulnerability, such as vulnerability to market shocks. This issue has given rise to local food discourse and assessments, but they have been more focused on sufficiency of calorific or nutrient production while diversity of food has gained less attention. This thesis highlights the aspect of the missing diversity and aims to find country-specific minimum distances to similar diet as their current food supply both in terms of calories and diversity. The analysis expands food production areas from each country one country at a time to find a production area which meets both the calorific and diversity conditions set by the origin country’s food supply. While 50% of world population in 2013 lived in countries where the local production was self-sufficient in terms of calories, only 5.5% lived in countries where the same was true for diversity. While calorific self-sufficiency is more common and diversity requirement leads to expansion of food production areas, all countries find a food production area with similar diversity but the same is not true for calories. In fact, the calorie condition is more restrictive for finding a food production area with similar diet when both conditions must be met at the same time. In 2013, 37% of the world population lived in countries whose diets could not be sustained with global food production if everyone in the world were to eat as them when both calories and diversity is considered. Of the remaining countries, 50% have a distance to similar diet of 2600 km or less and for 75%, the distance is 4500 km or less. The share of the world population in countries where a distance to similar diet was found has increased from 53% in 1995 to 63% in 2013. While more people are living in countries where a distance to similar diets is found, the distances have increased. The results highlight the impact that globalisation and trading have had on the food supply diversity where increases have been achieved more with trade instead of increases in local food production diversity. Diversity of food supply and local production are important elements when researching the level of localness in food systems.

Ruoantarjonnan monipuolisuus on olennaista niin ihmisten ravinnon kuin ruokajärjestelmien resilienssin kannalta. Ruokajärjestelmien globalisaatio ja kasvanut kaupankäynti ovat johtaneet ruokaturvan ja ruoantarjonnan monipuolisuuden kasvuun. Kuitenkin riippuvuus kaupankäynnistä voi lisätä ruokajärjestelmien haavoittuvaisuutta, mikä puolestaan on johtanut keskusteluun ja tutkimukseen paikallisesta ruoasta. Nämä tutkimukset ovat keskittyneet enemmän ruoan kalorilliseen tai ravitsemukselliseen riittävyyteen, kun taas ruoan monipuolisuus on saanut vähemmän huomiota. Tässä diplomityössä nostetaan esille monipuolisuusnäkökulma ja pyritään löytämään kullekin valtiolle minimietäisyys samankaltaiseen ruokaan niin kalorien kuin monipuolisuuden kannalta. Analyysissä kunkin valtion ruoantuotantoalueita laajennetaan suuremmiksi valtio kerrallaan, kunnes löydetään alue, jonka tuotanto vastaa lähtövaltion ruoan tarjontaa. Vaikka 50 % maailman väestöstä vuonna 2013 asui valtioissa, joiden oma tuotanto oli kalorillisesti omavarainen, vain 5.5 % asui valtioissa, jotka olivat vastaavasti omavaraisia monipuolisuuden suhteen. Siinä missä kalorillinen omavaraisuus on yleisempää ja monipuolisuusehdon täyttäminen vaatii ruoantuotantoalueiden laajentamista, kaikki valtiot löytävät alueen, jonka monipuolisuus vastaa ehtoa. Kaikki valtiot eivät kuitenkaan löydä kalorillisesti sopivaa aluetta. Kun sopivan alueen löytäminen vaati molempien ehtojen täyttymistä, kaloriehto oli rajoittavampi ehto. Molemmat ehdot huomioituna, vuonna 2013 37 % maailman väestöstä asui valtioissa, joiden ruokavaliota globaali tuotanto ei voisi kattaa, jos kaikki söisivät kuten kyseisissä valtioissa syödään. Lopuista valtioista 50 % löysi tarvittavan ruoantuotantoetäisyyden 2600 km mennessä ja 75 % vastaavasti 4500 km mennessä. Osuus maailman väestöstä, joiden asuinvaltioille löytyy etäisyys samankaltaiseen ruoantarjotaan, on kasvanut 53 %:sta vuonna 1995 63 %:iin vuonna 2013. Useampi ihminen siis asuu valtioissa, joissa ehtojen täyttämiseen sopiva ruoantuotantoalue löytyy, mutta etäisyydet sen löytämiseen ovat kuitenkin kasvaneet. Työn tulokset korostavat globalisaation ja kaupankäynnin vaikutusta ruoantarjonnan monipuolisuuteen, jonka parannukset on saavutettu enemmän kaupankäynnillä kuin paikallisen tuotannon monipuolisuuden kasvulla. Monipuolisuus on tärkeä näkökulma tarkasteltaessa ruokajärjestelmien paikallisuutta.
Description
Supervisor
Kummu, Matti
Thesis advisor
Porkka, Miina
Kinnunen, Pekka
Keywords
food systems, food production, food supply, diversity, distance, self-sufficiency
Other note
Citation