Production planning modernization: The case plywood plant

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-04-07
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU3001
Degree programme
TUO - Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
86+8
Series
Abstract
In the last 20 years, an interest for efficient use of capital, labour, and natural resources has risen among consumers and manufacturers. Although order lists may be slightly adapted for production, its flexibility is the main driver of efficiency. Due to the flexibility, the manufacturer is able to cope with customer demands, such as quick and exact delivery times or unique product specifications. The company that succeeds in fulfilling customer demands without losing production efficiency, triumphs in competition. This thesis studies the role of production planning in building up a company’s competitive edge. The efficiency of production is evaluated in the framework of well- known manufacturing and supply chain paradigms. The subject of this work is a plywood process, of which restrictions on viewpoint of planning are discussed. The study gathers the features for successful production planning, and points out procedures to attain fruitful environment for planning. Argumentation of this thesis is based on both qualitative and quantitative data. Qualitative data analyses the plywood business and defines the research problem. Quantitative data provides justification for proposed developments in the case. This thesis presents new theories for the case process as well as demonstrates its scarcities. Moreover, blockades for sophisticated production planning are discussed. This thesis indicates connection between production efficiency and planning. To date the plywood process is studied only narrowly, one process phase at a time. This work reviews the plywood process comprehensively and provides principles for a plywood process development in the case plant.

Viimeisen 20 vuoden aikana tehokkuusajattelu sidotun pääoman, työn, sekä erityisesti luonnonresurssien osalta on korostunut sekä kuluttajilla että tuottajilla. Vaikka tuotantolaitosten tilauskannat ovat osittain mukautuvaisia ja joustavia, täytyy myös tuotannon pystyä toimimaan ketterästi. Näin se pystyy vastaamaan asiakkaiden vaatimiin nopeisiin ja tarkkoihin toimitusaikoihin, sekä tarkoin määrättyihin asiakaskohtaisiin tuotevaatimuksiin. Yritys joka pystyy täyttämään mahdollisimman monen asiakkaan tarpeet heikentämättä omaa tuotantotehokkuuttaan, on vahvoilla selviytymiskilpailussa. Tämä diplomityö tutkii tuotannonsuunnittelun roolia kilpailukyvyn parantamisessa. Tehokasta tuotannon toimintaa arvioidaan tunnettujen tuotantoparadigmojen avulla, sekä tilausten tuotantoon vaikuttamisen syvyydellä. Kohdeprosessina käytetään vanerinvalmistusta, jonka erityisominaisuudet huomioidaan tuotannonsuunnittelua tarkasteltaessa. Työ nivoo yhteen tuotantosuunnitelman toteutumiseen vaadittavat tuotannonpiirteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Diplomityön materiaalin keräämisessä on käytetty laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Laadullisia menetelmiä käytettiin liiketoiminta-alueelta etsityn tiedon hankkimiseen, ja määrällisiä tarkempaan tapauskohtaisen tiedon keräämiseen. Tämä tutkimus tuo uusia oppeja tapauskohteen tuotantoprosessiin, sekä osoittaa määrällisin todistuksin sen puutteista. Lisäksi työ ohjaa tapaustehtaan tuotannonsuunnittelua oikeaan suuntaan. Diplomityö osoittaa yhteyden tuotannonsuunnittelun ja tuotantoprosessin tehostamisen välillä. Tapauskohteena olevaa tuotantoprosessia on tarkasteltu tutkimuksessa ainoastaan osaprosessien kehittämisen näkökulmasta ja raaka-aineen ominaisuuksien osalta. Tutkimus lisää joukkoon perusteet koko tuotantoprosessin kehittämiselle ja kehitystuloksen arvioinnille.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero
Thesis advisor
Valkonen, Tomi
Seppälä, Timo
Keywords
theory of constraints, lean, plywood, production planning, decoupling point
Other note
Citation