Kuntien paikkatiedot maanalaisten rakenteiden suunnittelussa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-01-27
Department
Major/Subject
Geoinformatiikka
Mcode
M3002
Degree programme
Geomatiikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
81+9
Series
Abstract
Kuntien tuottaman paikkatiedon hyödyntämistä maanalaisten rakenteiden suunnittelussa on tutkittu vähän. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa kuntien tuottaman paikkatiedon käyttöön liittyviä haasteita verkkoyhtiöiden maanalaisten rakenteiden suunnittelussa sekä laatia löydettyjen tulosten pohjalta suositukset kuntien paikkatietoaineistojen käytön kehittämiseksi. Tätä varten tutkimuksessa selvitettiin suunnitteluprosessissa käytettävän kuntien tuottaman paikkatiedon käytön nykytila ja verkkoyhtiöiden tarpeet kuntien aineistoille. Tutkimuksessa saaduilla tuloksilla halutaan kehittää paikkatiedon saatavuutta usean eri toimijan ympäristössä painottaen verkkoyhtiöiden näkökulmia. Tutkimusmenetelminä tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi käytettiin kirjallisuustutkimusta, haastatteluja ja kyselyä. Tutkimuksen alussa kirjallisuustutkimuksella selvitettiin pääpiirteittäin verkkoyhtiöiden maanalaisten rakenteiden suunnitteluprosessin nykytila sekä kuntien rooli paikkatiedon tuottajana. Kirjallisuudesta kerättyjä tietoja täydennettiin asiantuntijahaastatteluilla. Kyselytutkimuksella selvitettiin mitä rajoituksia on kuntien paikkatietoaineistojen käytölle maanalaisten rakenteiden suunnitteluprosessissa ja millä tavoin kuntien paikkatiedon hyödyntämistä voidaan kehittää suunnitteluprosessissa. Samalla tutkittiin miten eri paikkatietoaineistot soveltuvat käytettäväksi suunnittelun tukena sekä mitä laadullisia vaatimuksia ajantasaisuuden ja tietosisällön osalta kuntien paikkatiedoille on. Kysely osoitettiin verkkoyhtiöiden maanalaisten rakenteiden suunnittelun parissa työskenteleville henkilöille. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kuntien tuottamien paikkatietoaineistojen hyödyntämistä maanalaisten rakenteiden suunnitteluprosessissa tulee kehittää. Kuntien tuottamien paikkatietoaineistojen tietosisällössä, ylläpidossa ja jakamisessa on kuntakohtaisia eroja, ja kuntien aineistojen harmonisoinnille ja tiedon välittämiselle rajapintojen kautta on tarvetta. Tutkimuksessa havaittiin, että kehittävää on erityisesti niin kuntien paikkatietoaineistojen saatavuudessa, aineistojen hinnoittelussa kuin aineistotarjonnan kehittämisessä ja yhtenäistämisessä. Tutkimuksen tuloksissa tuli esille, että verkkoyhtiöillä on tarvetta keskitetylle paikkatietopalvelulle. Tutkimuksessa saatujen tulosten pohjalta annettiin toimenpidesuositukset suunnitteluprosessissa käytettävien kuntien paikkatietoaineistojen käytön tehostamiseksi. Kaikilla näillä toimenpiteillä tähdätään valtakunnallisen keskitetyn paikkatietopalvelun toteuttamiseen.

Studies on the use of geospatial data of municipalities in planning of underground network structures exist not much. The aim of this study was to identify the challenges that are related to the use of municipalities’ geospatial data in planning of underground network structures and those areas in it that need improvement. With the aid of the study results, development methods for the use of geospatial data of municipalities in planning of underground network structures are proposed. Based on the results of the study, recommendations for the geospatial data acquisition process of network companies are given. The research methods used were literature research, interviews and questionnaire. With the aid of literature research, the main features of present state of underground structure planning and municipalities role as a geospatial data producer were examined. In addition, interviews were conducted to support literature research. The purpose of questionnaire was to determine obstacles related to the use of geospatial data of municipalities in planning of underground network structures and how it can be improved. Also, the applicability of geospatial data and the demands for data quality and content for network planning was examined. The questionnaire was directed to those in the network companies, who primarily work with underground structure planning. The results of the study showed that the use of geospatial dataset produced by municipalities in planning underground network structures needs to be improved. In the present situation, there are differences between geospatial data content, maintenance and transfer between municipalities. There is need for harmonization of geospatial data of municipalities and web services for geospatial data transfer. The study showed that the major needs regarding to the geospatial data of municipalities were the difficulties in data acquisition and in pricing of the data, but also in data supply and interoperability. Furthermore, network companies have demand for national geospatial data service and development proposed here aim at this kind of geospatial data service.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Ahonen-Rainio, Paula
Keywords
kunta, maanalainen rakenne, paikkatieto, paikkatietopalvelu, rajapinta, verkkoyhtiö, municipality, network company, spatial data, spatial data service, underground network structure, web service
Other note
Citation