Immersive sound experience as a tool for landscape architecture

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
ark
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
en
Pages
59 + 37
Series
Abstract
In landscape architecture, sound does not have an essential part in the design or planning apart from the noise, partly due to the lack of available tools planners have for addressing the topic. The field is based on visual-oriented design and planning, and when dealing with sound, the focus is mainly set on (high levels of) noise. A more holistic approach to sound is the soundscape approach, which considers both the unwanted and wanted sounds and emphasizes how humans perceive different sounds depending on the situation. The visual-oriented field could benefit from including a sound-oriented way of designing and planning. The thesis investigates if an immersive sound experience could support the design and planning process by presenting sound data in audible form. A virtual reality (VR) app was constructed with Unity game engine. A VR headset with headphones was used for experiencing the immersive sound experience, which contained multiple spatial sound recordings from a test site. This work concentrates on using sound data from existing soundscapes. The VR app was tested with a design test that simulates a small-scale task–it acted as one of the provided background materials about the site. The task was to design a spot for a structure in a park. The 21 participants that took part in the test were students or graduates from the field. The participants were divided into two focus groups, the difference being the presence of audio in the VR experience. Having audio in the VR experience affected the answers to the design task. The focus group with audio in the VR experience avoided noisier areas more, and they could find other suitable locations for the structure. In the interviews, this focus group brought up that the site’s soundscape gave meaningful data for their decision-making. Participants also mentioned their lack of understanding of noise maps. In conclusion, an immersive sound experience has the potential to support the design process by presenting sound data in audible form. On this basis, the sound should be taken more holistically into account in design and planning, and technologies, such as VR, should be used and studied more for these purposes.

Maisema-arkkitehtuurissa äänellä ei ole melun lisäksi olennaista osaa suunnittelussa, osittain johtuen suunnittelijoiden käytettävissä olevien työkalujen puutteesta. Ala perustuu visuaalispainotteiseen suunnitteluun, ja ääntä käsiteltäessä painopiste on pääosin (korkeatasoisessa) melussa. Kokonaisvaltaisempi lähestymistapa ääneen on äänimaiseman käsite, joka ottaa huomioon sekä ei-toivotut että halutut äänet ja korostaa, miten ihminen kokee erilaiset äänet tilanteesta riippuen. Visuaalispainotteinen suunnittelu voisi hyötyä ääntä korostavan suunnittelutavan mukaan ottamisesta. Diplomityössä selvitetään, tukeeko immersiivinen äänikokemus suunnitteluprosessia esittämällä äänidataa kuultavassa muodossa. Virtuaalitodellisuuden (VR) sovellus rakennettiin Unity-pelimoottorilla. VR-laseja yhdessä korvakuulokkeiden kanssa käytettiin immersiiviseen äänikokemukseen, joka sisälsi useita tilaäänitallenteita suunnittelualueelta. Tämä työ keskittyi olemassa olevien äänimaisemien äänidatan käyttöön. VR-sovellusta testattiin suunnittelutestillä, joka simuloi pienimuotoista suunnittelutehtävää. Sovellus toimi yhtenä suunnittelualuetta koskevista taustamateriaaleista. Tehtävänä oli suunnitella paikka rakennelmalle puistoon. Testiin osallistuneet 21 osallistujaa olivat alan opiskelijoita tai valmistuneita. Osallistujat jaettiin kahteen kohderyhmään. Erona ryhmien välillä oli äänen läsnäolo VR-kokemuksessa. Äänen läsnäolo VR-kokemuksessa vaikutti suunnittelutehtävän vastauksiin. Fokusryhmä, jolla oli ääni mukana VR-kokemuksessa, vältti enemmän meluisampia alueita ja pystyi löytämään myös muita sopivia paikkoja rakennelmalle. Tämä kohderyhmä toi haastatteluissa esiin, että suunnittelualueen äänimaisema antoi mielekästä dataa heidän päätöksentekoonsa. Osallistujat toivat esiin myös haasteensa melukarttojen ymmärtämisestä. Työn johtopäätös on se, että immersiivisellä äänikokemuksella on potentiaalia tukea suunnitteluprosessia esittämällä äänidataa kuultavassa muodossa. Täten ääni tulisi ottaa kokonaisvaltaisemmin huomioon suunnittelussa ja teknologioita, kuten VR:ää, tulisi käyttää ja tutkia enemmän näissä tarkoituksissa.
Description
Supervisor
Fricker, Pia
Thesis advisor
Schlecht, Sebastian
Keywords
landscape architecture, design, planning, soundscape, sound, noise, silence, virtual reality (VR)
Other note
Citation