Co-design of Business and IT Systems during Requirements Elicitation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Licentiate thesis
Date
2010
Major/Subject
Knowledge Intensive Business
Mcode
TU-124
Degree programme
Language
en
Pages
139
Series
Abstract
New and old information systems are being developed everyday. Still, most of the information systems do not meet customers’ needs: information system reliability, usability, and suitability for the task are not adequate. Information system developers and customers do not understand each others’ work processes and world views enough to be able to communicate sufficiently. Thus, the voice of the customers is often not heard or understood during the information system development process. Requirements elicitation is the first and a critical phase in the systems design process. If the right requirements are captured during this phase, there is a higher potential for the system to satisfy the customers’ needs. This study answers to the research question: how can business and IT systems be co-designed during requirements elicitation? Two sub-questions of this study are: What are the interdependencies between information system provider and customer during requirements elicitation? How should the interdependencies between information system provider and customer during requirements elicitation be coordinated? The literature of the study consists of information system development and coordination theories. Requirements engineering, communication, and involvement of customers theories are important parts of the literature. The thesis includes three case studies including action research. The case studies are about the requirements elicitation phase of an already existing, large financial information system development project. The Finnish information system provider wanted to elicit the requirements for the information system together with the customers: three bank groups. The cases took place between August 2006 and November 2007. Action research was carried out applying SimLab’s business process development method. Data was collected by interviews (28 people), process modeling sessions and simulation day discussions, two questionnaires, feedback forms, and observation. The results of the thesis are summarized into a conceptual framework that describes the process of co-designing business and IT systems during requirements elicitation. The process consists of three steps: 1) sharing IT and business knowledge through process modeling and simulations, 2) creating common understanding about common work processes and IS and business requirements, and 3) agreeing upon the coordination methods to be used during requirements elicitation and applying them. In addition, the findings suggest a new interdependency, named systemic interdependency, to coordination literature. Systemic interdependency is suggested to be coordinated by a new coordination mode, facilitated mutual adjustment.

Uusia ja vanhoja tietojärjestelmiä kehitetään jatkuvasti. Silti ne eivät tunnu vastaavan asiakkaiden tarpeita. Järjestelmät eivät ole riittävän luotettavia, helposti käytettäviä eivätkä sovellu työtehtävän suorittamiseen. Tietojärjestelmäkehittäjät ja asiakkaat eivät ymmärrä toistensa työprosesseja ja ajatusmalleja, jotta voisivat keskustella asioista riittävästi. Tämän takia asiakkaan ääntä ei yleensä kuunnella tai ymmärretä tietojärjestelmän kehittämisprosessin aikana. Vaatimusten määrittely on ensimmäinen ja kriittinen vaihe tietojärjestelmäkehitysprosessissa. Jos oikeat vaatimukset järjestelmälle löydetään tässä vaiheessa, järjestelmällä on paremmat mahdollisuudet täyttää asiakkaiden vaatimukset. Tämä tutkimus vastaa tutkimuskysymykseen: miten liiketoimintaa ja tietojärjestelmiä voidaan kehittää yhdessä tietojärjestelmävaatimusten määrittelyvaiheessa? Tutkimuksen alakysymykset ovat: Mitkä ovat tietojärjestelmätoimittajan ja asiakkaan väliset riippuvuudet vaatimusmäärittelyvaiheessa? Miten tietojärjestelmätoimittajan ja asiakkaan välisiä riippuvuuksia pitäisi koordinoida vaatimusmäärittelyn yhteydessä? Tutkimuksen kirjallisuustutkimus kohdistuu tietojärjestelmäkehityksen ja koordinoinnin teorioihin sekä vaatimusmäärittelyn, viestinnän ja asiakkaiden osallistamisen tutkimukseen. Työn empiirinen osuus käsittää kolme tapaustutkimusta, jotka toteutettiin toimintatutkimuksena. Kaikissa kolmessa tapaustutkimuksessa kehitettiin olemassa olevaa, isoa finanssialan tietojärjestelmää sen kehitysprojektin vaatimusmäärittelyvaiheessa. Suomalainen tietojärjestelmätoimittaja halusi selvittää tietojärjestelmävaatimukset yhdessä asiakkaidensa, kolmen pankkiryhmän kanssa. Tapaukset tutkittiin elokuun 2006 ja marraskuun 2007 välisenä aikana. Toimintatutkimus tapahtui SimLab™ liiketoimintaprosessien kehitysmenetelmän avulla. Tutkimusaineisto kerättiin haastatteluin (28 henkilöä), prosessimallinnus- ja simulointikeskustelujen, kahden kyselyn, palautelomakkeiden ja havainnoinnin avulla. Tutkimuksen tuloksena esitetään käsitteellinen prosessimalli liiketoiminnan ja tietojärjestelmien yhteiskehittämiselle vaatimusmäärittelyvaiheessa. Malli koostuu kolmesta vaiheesta: 1) tietotekniikka- ja liiketoimintatietämyksen jakaminen liiketoimintaprosessien mallinnusten ja -simulointien avulla, 2) yhteisen ymmärryksen rakentaminen koskien työprosesseja ja liiketoiminta- ja tietojärjestelmävaatimuksia ja 3) yhteinen sopiminen vaatimusmäärittelyn aikana käytettävistä koordinointikeinoista ja näiden keinojen soveltaminen. Lisäksi tutkimuksessa löydetään uusi tehtävien välinen riippuvuus, jota kutsutaan systeemiseksi riippuvuudeksi. Tätä koordinointikirjallisuudelle uutta riippuvuutta esitellään koordinoitavaksi uudella koordinointikeinolla, jota kutsutaan fasilitoiduksi molemminpuoliseksi mukautumiseksi.
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Jaatinen, Miia
Keywords
requirements engineering, coordination, communication, co-design of information systems and business, process modeling, simulation, vaatimusmäärittely, koordinointi, viestintä, tietojärjestelmien ja liiketoiminnan yhteiskehittäminen, prosessimallinnus, simulointi
Other note
Citation