Huvia, hyötyä vai työtä? Kuluttajatutkimus vesistöistä saatavan tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2012
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
86
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja. TAIDE+MUOTOILU+ARKKITEHTUURI, 1/2012
Abstract
In Finland, the gathering of information from water system has been heavily dependent on public organizations. Decreasing resources, however, raise a need for new cost-effective ways to produce information. As one alternative, it is suggested that the voluntary work of citizens could be organized and used more effectively. Citizens' involvement highlights a need for greater understanding of why and how people participate and would like to participate in this kind of voluntary activities. The foundation for new understanding of gathering and use of water system information was created in consumer survey carried out as a part of the VETCombo project (2011-2013), which is funded by Tekes Water-program. The objective of the survey was to understand why people participate in water quality monitoring, what motivates them, what kind of experiences people have from the current activities, and what kind of barriers prevent their participation. Based on the results, the respondents were segmented into three consumer groups by using the factor and cluster analysis. The criteria for segments were the motivational factors as well as experiences of participation in the activities. The results of the survey are examined in this report.

Suomessa vesistöistä saatavan tiedon kerääminen on ollut vahvasti julkisten organisaatioiden varassa. Vähenevät resurssit kuitenkin pakottavat etsimään uudenlaisia kustannustehokkaita tapoja tuottaa vesistötietoa. Eräänä vaihtoehtona on esitetty kansalaisten vapaaehtoistyön ja kansalaishavainnoinnin organisoimista ja hyödyntämistä nykyistä tehokkaammin. Jotta kansalaisten vapaaehtoisuuteen perustuva toiminta voisi tulevaisuudessa olla osa palvelujärjestelmää, tarvitaan lisää ymmärrystä siitä mikä ihmisiä vapaaehtoisessa vesistötoiminnassa motivoi, millaisia kokemuksia heillä tämän hetkisestä toiminnasta on sekä millaiset tekijät estävät heidän osallistumistaan toimintaan. Pohjaa tälle ymmärrykselle luotiin Tekesin Vesi-ohjelmaan kuuluvan VETCombo-hankkeen (2011-2013) puitteissa keväällä 2012 toteutetulla kuluttajakyselyllä. Kyselyn tavoitteena oli vapaaehtoiseen vesistötoimintaan osallistumisen syiden ja esteiden tärkeyden kartoittamisen lisäksi tunnistaa vapaaehtoiseen vesistötoimintaan osallistuvien ihmisten keskuudesta toisistaan poikkeavia kuluttajaryhmiä. Kuluttajaryhmät muodostettiin faktori- ja ryhmittelyanalyysien avulla. Ryhmittelyn perustana käytettiin toimintaan motivoivia tekijöitä sekä kokemuksia toimintaan osallistumisesta. Kyselytutkimuksen tulokset esitellään tässä raportissa.
Description
Keywords
kyselytutkimus, kansalaiset, vesistöt, palvelujärjestelmä, motiivit, vapaaehtoistyö, survey, water system, service system, citizen, motives, voluntary work
Other note
Citation