Ympäristötaidekansalaiskasvatus

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2014
Major/Subject
Kuvataidekasvatus
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
35
Series
Abstract
Taiteen kandidaatin tutkielma Ympäristötaidekansalaiskasvatus käsittelee taideperustaista ympäristökasvatusta. Tutkimuskysymyksenä on, miten taideperustaista ympäristökasvatusta voidaan kehittää aktiivista ympäristökansalaisuutta tukevaksi kasvatukseksi työkaluina Juho Hollon kolmiosainen jaottelu taiteen asemasta taidekasvatuksessa ja Joy Palmerin about / in or through / for -ympäristökasvatusmalli. Tutkielmassa kartoitetaan myös aineistokirjallisuudesta löytyviä erilaisia malleja taideperustaiselle ympäristökasvatukselle. Tutkimusote pohjautuu kriittiseen teoriaan: analyysi on subjektiivista, syvällistä sekä kriittistä ja tutkielman tavoitteena on luoda uudenlaista teoriaa taideperustaiselle ympäristökasvatukselle. Aineistona on neljä merkittävää tekstiä taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta. Analyysissa eritellään valittujen teorioiden avulla aineiston tekstien näkemyksiä taiteen asemasta taidekasvatuksessa ja ympäristön asemasta ympäristökasvatuksessa. Teorioiden yhdistäminen aineiston analyysissa luo neljä erilaista taideperustaisen ympäristökasvatuksen mallia. Tutkielmassa kehitetään taideperustaisen ympäristökansalaiskasvatuksen käsitettä ja luodaan sille teoriaa taidekäsitysten ja ympäristökasvatuskäsitysten näkökulmista. Esiin nousevat erityisesti osallistumisen ja valtautumisen sekä taidekasvatuksen laajan taidekäsityksen merkitys onnistuneelle taideperustaiselle ympäristökansalaiskasvatukselle. Lopulta tutkielmassa pohditaan valittujen teorioiden näkökulmasta myös käytännön esimerkkejä ympäristökansalaisuutta tukevasta taideperustaisesta ympäristökasvatuksesta.
Description
Supervisor
Haveri, Minna
Thesis advisor
Haapalainen, Riikka
Keywords
taidekasvatus, ympäristökasvatus, kansalaiskasvatus, aktiivinen kansalaisuus, ympäristökansalaisuus, taidekäsitys: kriittinen teoria
Other note
Citation