SME's Network in Exporting Wooden Houses and Their Components to Japan

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
This Master's Thesis was part of the Wood construction program of the Technology Development Centre. This Master's Thesis was conducted by ITA-Research Centre at Helsinki University of Technology. The purpose of the study was to clarify SME's network to export wooden houses to Japan. Several small and medium size companies that make wooden houses and their components have exported their products for a long time to Japan. Still, the numbers have been small and Japan's market has not been central to SME's. During the last few years SME's has been waking up to see the potential of Japan's housing market that has distinctively grown. In order to expand their exports to Japan. However SME's limited resources sets same restrictions on expanding to new markets. The main object of this study is to clarify the advantages of the wooden house -exports to Japan reached with network collaboration and to offer a network model to help companies to accomplish network co-operation, the network model was based on analyses of company's current practice of exporting that was formed from interviews. The work is divided in four parts. The first part serves as a basis for the work. In Part I, Japan's construction environment am presented. Japan's construction standards and laws, customs, market situation and logistics are studied. The purpose is to explain Japan's mode of action and firms efforts of export. In Part II networking is studied thoroughly. Advantages and disadvantages of network collaboration are presented. The requirements for network co-operation and possible risks are studied. Also different network models from easy to demanding as well as transition from one model to another are presented. Part III consists of presentations of the SME's current practice of exporting. The existing practice was examined by means of interviews and examples. In the end of the part problems and development possibilities of the current manner of export are evaluated. In the last part the network model for exporting to Japan is presented as a result of the work. The purpose of the model is to work as a guide and to help companies to start network collaboration. In the beginning of the last part "building of a network" and the selection of a suitable partner are presented. Accomplishment of the network model includes short and long term plans for small and medium sized companies. The model consists of steps, which makes it possible for companies to start with an easy field and move on to more demanding fields when the resources allow. The model consists of research and development, marketing and production collaboration. In the end of the part research implementing and operating of network model are evaluated and recommendations for further studies are presented.

Tämä diplomityö on tehty osana Teknologian kehittämiskeskuksen Puurakentamisen ohjelmaa. Työ toteutettiin Teknillisen korkeakoulun T AI Tutkimuslaitoksessa. Työssä selvitettiin verkostotoiminnan hyödyntämistä pk-yritysten puutalojen viennissä Japaniin. Puutaloja ja niiden komponentteja valmistavat pienet ja keskisuuret yritykset ovat vieneet tuotteitaan Japaniin jo pitkän aikaa. Japanin markkinat eivät kuitenkaan ole olleet yrityksille keskeisiä eikä vienti ole ollut järjestelmällistä. Vasta viime vuosina markkinoiden kasvanut potentiaali on saanut suomalaiset yritykset kiinnostumaan Japanin viennistä. Pk-yritysten rajalliset resurssit asettavat kuitenkin omat rajoituksensa uuden vientimaan vaatimille ponnistuksille. Tämän työn tavoitteena on selvittää pk-yritysten viennin kehittämistä verkostotoiminnan avulla ja tarjota yrityksille malli, joka auttaa verkostotoiminnan toteuttamisessa Japanin viennissä. Malli perustuu yritysten nykyisen toimintatavan puutteiden ja kehitysmahdollisuuksien analysointiin, joita kartoitettiin yrityshaastattelujen avulla. Työ jakaantuu neljään osaan. Ensimmäinen osa toimii taustana työlle. Siinä esitetään lyhyesti pääasiat Japanista toimintaympäristönä. Osassa käydään läpi Japanin rakennusstandardeja, -lakeja, tulleja, markkinoita sekä kuljetus- ja jakelumahdollisuuksia. Tarkoituksena on selvittää Japanin vientiä harkitsevalle yritykselle vientimaan toimintatavat ja viennin vaatimat ponnistelut. Työn toisessa osassa perehdytään verkostotoimintaan ja sen yrityksille tuomiin hyötyihin ja haittoihin. Verkostotoiminnan vaatimat edellytykset selvitetään ja arvioidaan esiin tulevia riskejä. Osassa käsitellään myös erilaiset verkostomallit kevyemmästä raskaampaan ja selvitetään mallista toiseen siirtymistä yhteistyön edetessä. Kolmannessa osassa analysoidaan pk-yritysten nykyistä Japanin viennin toimintatapaa. Nykyinen toimintatapa selvitettiin yrityskohtaisten haastattelujen ja esimerkkien avulla. Osan lopussa arvioidaan nykyisen toimintatavan ongelmia ja yritysten tarpeita verkoston luomiseen sekä selvitetään kehitysmahdollisuuksia. Viimeisessä osassa esitetään työn tuloksena syntynyt verkostotoiminnan toteuttamismalli. Mallin tarkoituksena on toimia ohjeena ja auttaa yrityksiä verkostotoiminnan käynnistämisessä. Osan alussa on esitetty verkostoitumisprosessi ja sopivan verkostokumppanin valinta. Verkostotoiminnan toteuttaminen sisältää lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnitelmat pk-yritysten Japanin vientiin. Toteuttamismalli on rakennettu asteittain eteneväksi. Asteittainen rakenne mahdollistaa yhteistyön käynnistämisen kevyemmistä ja vähemmän yrityksiä sitovista osa-alueista ja laajentamisen myöhemmin vaativampiin osa-alueisiin resurssien salliessa ja markkinoiden tullessa tutuksi. Malli sisältää yhteistyön osa-alueet tutkimus- ja tuotekehityksestä markkinointiin ja edelleen tuotannolliseen yhteistyöhön. Osan lopussa arvioidaan tutkimuksen onnistumista ja mallin toimimista sekä esitetään suosituksia jatkotutkimukselle.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Rytilä, Jyrki
Keywords
Other note
Citation