Materiaalit kiintymisen välineinä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
123
Series
Abstract
Tuotteisiin kiintyminen voi johtaa niiden käyttöiän pitenemiseen ja sitä kautta kulutuksen vähenemiseen. Tämän takia tuotteisiin kohdistuvan kiintymyksen lisäämisen on sanottu olevan yksi keino vähentää niiden ympäristövaikutuksia ja muuttaa ihmisten kulutustottumuksia kestävämmiksi. Aihetta käsittelevissä julkaisuissa on myös ehdotettu toimenpiteitä, joiden avulla tuotesuunnittelijat voivat mahdollisesti edesauttaa kestävien tunnesiteiden muodostumista tuotteiden ja niiden omistajien välille. Esineisiin kiintyminen on seurausta ihmisten tavasta käyttää omistamiansa esineitä identiteettinsä tukena. Tutkimuksissa on havaittu, että esineitä käytetään niin minäkuvan muokkaamiseen kuin muistuttamaan siitä kuka on. Lisäksi esineiden avulla korostetaan omaa yksilöllisyyttä, samalla kun ne auttavat myös sosiaalisessa integraatiossa. Tuotteiden käyttäjilleen tuottaman nautinnon merkityksestäkin on keskusteltu. Tämänhetkisen ymmärryksen mukaan tuotteisiin kiintymistä voidaan edistää tuoteominaisuuksilla, jotka tukevat itseilmaisua, lisäävät sosiaalista kanssakäymistä, helpottavat muistojen liittämistä tuotteisiin ja tuottavat nautintoa. Materiaaleilla ihmisten ja esineiden välisiin suhteisiin voidaan vaikuttaa sekä niiden fyysisten ominaisuuksien että niihin liittyvien merkitysten välityksellä. Mielenkiintoisimmat mahdollisuudet liittyvät tuotteiden kulumiskäyttäytymisen säätelyyn materiaalien mekaanisten ominaisuuksien avulla; tuotteiden yllätyksellisyyden lisäämiseen materiaalien visuaalisten ja taktiilisten ominaisuuksien välisten ristiriitojen kautta; ja tuotteiden valmistamiseen materiaalikappaleista, joihin liittyy niiden omistajia puhuttelevia muistoja tai tarinoita. Kirjallisuudessa ehdotettuja ja siitä johdettuja keinoja edesauttaa tuotteisiin kiintymistä sovellettiin tämän työn produktio-osuudessa. Tämän tuloksena syntyi koivupuinen ruokapöydän ja tarjottimen yhdistelmä. Produktiota voidaan pitää onnistuneena, vaikka on vaikea vastata tyhjentävästi siihen, onnistuttiinko suunnittelemaan tuote, johon on tavallista helpompi kiintyä, ja miten sen valmistusmateriaalit vaikuttavat tähän.
Description
Supervisor
Susann Vihma
Nikkanen, Raimo
Thesis advisor
Nikkanen, Raimo
Vihma, Susann
Keywords
muotoilu, esineisiin kiintyminen, materiaalit, tuotesuunnittelu, design, product attachment, materials, product design
Other note
Citation