Nanokuituisen selluloosan käyttö 3D-kudosteknologiassa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-05
Department
Major/Subject
Biologinen kemia ja biomateriaalit
Mcode
KE3005
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia
Language
en
Pages
61
Series
Abstract
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, voiko nanokuituista selluloosaa sisältäviä hydrogeelejä käyttää kolmiulotteisten keinokudosten valmistamiseen materiaalia lisäävillä valmistusmenetelmillä. Kirjallisuuskatsauksessa on käyty läpi tutkimuksia, joissa selvitetään nanokuituisen selluloosan ominaisuuksia ja sovelluskohteita. Lisäksi esitellään materiaalia lisäävien valmistusmenetelmien toimintaperiaatteet, ja tutustutaan tarkemmin kokeellisessa osuudessa käytettävään laitteeseen. Kokeellisessa osiossa on tutkittu nanokuituista selluloosaa sisältävien geelien reologisia ominaisuuksia, sopivimpia geelikoostumuksia ja tulostusparametreja, sekä bioyhteensopivuutta. Geelistä tulostettiin optimaalisilla tulostusparametreilla kolmiulotteinen, huokoinen kappale. Kokeiden tulokset osoittivat, että nanokuitusta selluloosaa sisältävät hydrogeelit ovat leikkausohenevia, ja hyvin viskooseja. Hydrogeelit soveltuivat myös kolmiulotteiseen tulostukseen. Alustavat soluviljelykokeet näyttivät geelien olevan bioyhteensopivia. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että nanokuitusta selluloosaa sisältäviä hydrogeelejä voidaan hyödyntää kudosteknologisiin sovelluksiin. Jatkotutkimuksia tulisi tehdä, jotta voitaisiin tarkemmmin selvittää sopivat sovelluskohteet, sekä parantaa tulostuksen laatua ja tulostuslaitteen resoluutiota.

The aim of this thesis was to find out if nanofibrillated cellulose based hydrogels are suitable for fabricating three dimensional tissue engineering constructs with additive manufacturing technologies. Previous studies concerning the properties and applications of nanofibrillated cellulose were reviewed. Additionally, the basic principles of additive manufacturing techniques were introduced, and the machine used in the experimental section was described in more detail. Experiments were conducted to find out the rheological properties, optimal gel composition and printing parameters, and the biocompatibility of the hydrogels. A three dimensional porous scaffold was printed with the optimal parameters. Results showed that the nanofibrillated cellulose based hydrogels are shear thinning and highly viscous. They are also suitable for three dimensional printing. Initial cell cultures showed the gels to be biocompatible. The results of this experiment show that nanofibrillated cellulose is potentially very suitable for tissue engineering. Further experimentation should be conducted to explore the application possibilities of nanofibrillated cellulose hydrogels, and to improve print quality and resolution of the printing machine.
Description
Supervisor
Seppälä, Jukka
Thesis advisor
Partanen, Jouni
Keywords
nanofibrillated cellulose, tissue engineering, additive manufacturing, Fab@Home, liver cells, nanokuituinen selluloosa, kudosteknologia, materiaalia lisäävä valmistus, maksasolut
Other note
Citation