Reengineering a physical distribution network in the sport instruments industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Information and Natural Sciences | Master's thesis
Date
2008
Major/Subject
Industrial Management
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Tuotantotalouden tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
v, 90
Series
Abstract
Today's fierce competitive environment drives companies to seek competitive advantage from their supply chains. Earlier companies focused on cost reduction, but now the ever changing environment forces companies to increase the responsiveness of their supply chains. Agility and flexibility are today's paradigms towards to more responsive supply chain. This research studies the design of physical distribution network. This research contains two parts. First part, theoretical is based on supply chain management, physical distribution and performance management. Empirical part applies the knowledge build during the theoretical part in Finnish based sport instrument company. The main research question is "What is the optimal physical distribution network for Case Company?". Literature part presents a general framework for companies how to analyze their supply chains and products to devise optimal physical distribution networks. To devise the optimal distribution network company has to go through four steps. First is to define the nature of product, second is to decide priorities in the supply chain, third to define a proposal for the optimal distribution network and fourth to use performance measures to define optimal distribution network. Empirical part analyzed Case Company using the framework that literature review presented. Author conducted the four step analysis presented above in the empirical part. The research approach of thesis was constructive and also principles of the case study approach were applied. The findings of empirical part show that companies whose products' demand patterns are unpredictable and the supply chain requires agile and flexible performance, deliveries directly to retailers can be lucrative choice when considering physical distribution structure. Depending on the As-Is state of physical distribution there is possibility to shorten total order cycle time and cut inventory levels. Distance to customer is not measured anymore in kilometers, but in time. This research shows that Case Company can be nearer to customer in time when the location of distribution centre is further. Direct delivery is possible to implement without increasing logistics cost. Direct retail deliveries will increase the costs of pollution, because companies need use more airfreight to meet the customer requirements. Direct retail deliveries are more attracting choice when delivering goods from east to west. This is due to time difference between consignor and consignee.

Nykypäivän ankara kilpailuympäristö ajaa yritykset etsimään kilpailullisia etuja niiden toimitusketjuista. Aikaisemmin yritykset ovat keskittyneet kulujen minimoimiseen, mutta nykypäivän alati muuttuva kilpailuympäristö pakottaa yritykset hakemaan paremmin asiakaskysyntään vastaavia toimitusketjuja. Ketteryys ja joustavuus ovatkin tämän päivän yleisesti hyväksyttyjä teoriasuuntauksia haettaessa asiakasvastaavuutta toimitusketjuista. Tässä työssä tutkittiin fyysisen jakeluverkoston suunnittelua. Tutkimus sisältää teoreettisen ja empiirisen osan. Teoreettinen osa luo tietopohjan toimitusketjun johtamisesta, fyysisestä jakelusta ja toiminnan mittauksesta. Empiirinen osio vie teoreettisen osan tiedot käytäntöön. Teoreettisen osan tietoja tutkitaan tapaustutkimuksella eräässä suomalaisessa urheiluinstrumentteja valmistavassa yrityksessä. Päätutkimuskysymys tutkimuksessa oli "Mikä on optimaalinen fyysinen jakeluverkosto tapaustutkimusyritykselle?". Kirjallisuustutkimus esittelee teoriaa toimitusketjun hallinnasta, fyysisestä jakelusta ja toiminnan mittaamisesta. Teorioiden pohjalta kirjallisuustutkimus esittelee viitekehyksen, jonka avulla yritys voi suunnitella optimaalisen fyysisen jakeluverkoston. Optimaalisen fyysisen jakeluverkoston suunnittelu sisältää neljä vaihetta. Ensimmäiseksi määritetään tuotteen kysynnän luonne, toiseksi tunnistetaan vaatimukset toimitusketjulle, kolmanneksi muodostetaan ehdotus fyysisestä jakeluverkosta ja lopuksi lasketaan mikä on optimaalinen ratkaisu jakeluverkostolle. Empiirinen osa soveltaa käytäntöön teoreettisen osan viitekehystä. Käytäntöön soveltaminen toteutetaan tapaustutkimuksen muodossa. Kirjoittaja käy läpi kaikki neljä viitekehyksen vaihetta ja muodostaa suosituksen kohdeyritykselle optimaalisesta fyysisestä jakeluverkosta. Empiirisessä osassa havaittujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että yritys, joka toimii jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja jonka tuotteiden kysyntä on hankalasti ennustettavaa ja elinkaaret ovat lyhyitä, kannattaa harkita suoratoimituksia vähittäiskauppoihin. Suoratoimituksilla yritys voi olla lähempänä asiakasta ajallisesti vaikka fyysisesti olisikin kauempana. Yritykselle on mahdollista saavuttaa parempi asiakaspalvelun taso pienemmillä kustannuksilla ja varastoilla, jos se käyttää suoratoimituksia vähittäismyymälöihin. Suoratoimitusmalli on houkuttelevampi vaihto ehto, kun toimitukset matkaavat idästä länteen. Näin yritys voi hyödyntää aika eron kuljetuksessa.
Description
Supervisor
Eloranta, Eero; Prof.
Thesis advisor
Appelqvist, Patrik; Tohtori
Keywords
supply chain management, physical distribution, performance measurement, toimitusketjun johtaminen, fyysinen jakelu, toiminnan mittaus
Other note
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012382