Overview on building information modeling in the Finnish infrastructure sector and a comparison of information model servers

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kartografia ja geoinformatiikka
Mcode
Maa-123
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 56 + [4]
Series
Abstract
The roots of Building Information Modeling (BIM) are in the 2-dimensional design and file-based systems. BIM is a new way to handle design and construction projects with the help of one central model to which the data is entered only once and can be retrieved from being always up-to-date. The purpose of the thesis was to make an overview of the situation of BIM (both models and modelling) and make a comparison of the Information Model Server solutions currently available for the Finnish infrastructure market. In order to make the overview, the theoretical background of BIM as well as the relationship between BIM in the building sector and the infrastructure sector was examined. Also concepts GIS and CAD were taken into account as the theoretical background for BIM. In addition to the theoretical background, the current state on BIM internationally and in Finland was discussed. To be able to compare the found Information Model Server solutions, a list of requirements was created and the solutions reflected against it. The market researched showed that the amount of proper solutions is still limited and the comparison had to be made on a more general level of detailed requirements and functionality as intended originally. Despite this, a comparison was made and as result one solution is recommended to use in the current market situation as an infrastructure project Information Model Server.

Rakennuksen tietomallinnuksen (BIM) taustalla ovat kaksiulotteiset suunnitelmat ja tiedostopohjaiset järjestelmät. Tietomallinnus on uusi tapa hallinnoida suunnittelua ja rakennusprojekteja yhden keskitetyn tietovaraston avulla, johon kaikki tieto tallennetaan vain kerran ja josta se voidaan palauttaa aina ajantasaisena. Tämän diplomityön tarkoituksena oli tehdä yleiskatsaus rakennuksen tietomallinnukseen (mallin sekä prosessin osalta) ja vertailla Suomen markkinoilla tällä hetkellä saatavilla olevia, infra-alalle soveltuvia tietomallipalvelinratkaisuja. tutkittiin tietomallinnuksen teoreettista taustaa yleiskäsityksen saamiseksi ja verrattiin tietomallinnusta rakennusalan ja infra-alan välillä. Myös käsitteet GIS ja CAD huomioitiin BIM:n teoreettista taustaa käsiteltäessä. Teoreettisen taustan lisäksi tarkasteltiin myös tietomallinnuksen nykytilaa Suomessa ja ulkomailla. Jotta tietomallipalvelimia oli mahdollista vertailla, muodostettiin vaatimuslista, jota vasten löydettyjä tietomallipalvelinratkaisuja verrattiin. Markkinakatsaus osoitti, että soveltuvien ratkaisujen määrä oli rajallinen ja siten vertailu jouduttiin tekemään aiottua yleisemmällä tasolla. Tästä huolimatta vertailu tehtiin ja lopputuloksena suositeltiin yhtä tietomallipalvelinratkaisua käytettäväksi nykyisessä markkinatilanteessa.
Description
Supervisor
Virrantaus, Kirsi
Thesis advisor
Halttula, Heikki
Keywords
information model, BIM, information model server, GIS, tietomalli, tietomallipalvelin
Other note
Citation