Linnankasarmin sairaalan uusi elämä – Käyttötarkoituksen muutos restauroinnin ja ekologisen rakentamisen näkökulmasta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
97
Series
Abstract
Rakentaminen ja rakennusten käyttö aiheuttavat suuren osan kasvihuonekaasupäästöistä ja rakennuksissa käytetään pitkälti kestämättömästi valmistettuja aineita, joita on vaikea kierrättää. Rakentamisen ja niiden käytön tulisi kuitenkin tapahtua ympäristöä vahingoittamatta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi uusiutuvan energian käyttämistä rakentamisessa, rakennusosien ja materiaalien valmistamisessa sekä rakennusten käyttövaiheessa. Samoin tulisi käyttää luonnon kiertokulkuun sopivia materiaaleja. Perinteisellä tavalla rakennetut rakennukset ovat materiaaleiltaan ja rakennusosiltaan vähemmän ympäristöä kuormittavia ja helpommin ylläpidettäviä kuin elementtirakennukset. Historiallisten rakennusten säilyttäminen on sekä kulttuurisesti arvokasta että ekologisesti mielekästä. Parhaimmillaan eri ikäiset rakennukset esittelevät omaa aikakauttaan ja auttavat ymmärtämään sekä alueellista että yhteiskunnallista kehitystä. Historiallisten rakennusten korjaaminen ja säilyminen käytössä edistää ympäristöystävällistä rakentamista, sillä olemassa olevien rakennusten mielekäs käyttö paitsi säilyttää kulttuurisesti arvokkaita kerroksia myös vähentää purkutöistä aiheutuvia ympäristökuormia sekä tarvetta uusille massiivisille rakennushankkeille. Olemassa olevan rakennuskannan ylläpitäminen on tärkeää, sillä pitkäikäinen rakennus on ekologisesti kestävä rakennus. Historialliset rakennukset ovat pitkäikäisiä ja kulttuurisesti arvokkaita, minkä vuoksi niiden säilymiseen tulee kiinnittää erityisesti huomiota. Paras keino tähän on pitää rakennukset käytössä ja tarvittaessa sovittamalla ne uuteen käyttötarkoitukseen, sillä mukautuminen on rakennuksen keino säilyä elossa. Tämä diplomityö käsittelee restauroinnin ja rakennussuojelun sekä ekologisesti kestävän rakentamisen periaatteita historiallisten rakennusten käyttötarkoituksen muutoksen näkökulmasta. Työ koostuu kolmesta osasta, jotka ovat kirjallisuuskatsaus, kohdeselvitys sekä muutossuunnitelma. Työn ensimmäisessä osassa tarkastellaan kirjallisuuden avulla restauroinnin ja ekologisesti kestävän rakentamisen teorioita ja selvitetään, miten ne tukevat toisiaan. Työn toisessa osassa käsitellään Hämeenlinnan 1800-luvulla perustettua Linnankasarmin aluetta sekä sen ensimmäistä sairaalarakennusta. Osiossa tarkastellaan alueen historiallisia kerroksia sekä sen entisen sairaalarakennuksen menneitä vaiheita. Alue toimii esimerkkinä historiallisesti ja kulttuurisesti arvokkaasta alueesta, joka on siitä huolimatta tyhjine rakennuksineen vajaakäytöllä. Työn kolmannessa osassa esitellään suunnitelma tyhjillään olevan yli 150-vuotiaan kasarmin sairaalan muuttamiseksi majoitus- ja ravintolatiloiksi.

The construction and usage of buildings are responsible of a very large share of greenhouse gas emissions and the materials and parts used in construction are usually not manufactured in an ecologically sustainable way. The construction and usage of buildings should though happen without harming the environment. This is achieved for example by using renewable energy in construction phase, use phase and production of materials and building parts. Materials from natural cycle should be used. Buildings that have been constructed in a traditional way are easier to maintain and environmentally friendlier than prefabricated buildings. Preserving historical buildings is culturally important but also ecologically sensible. Buildings of different ages represent their own eras and therefore help understanding regional and societal development. Repairing and using historical buildings advance environmentally friendly building because meaningful usage of existing buildings preserves culturally valuable layers and reduces environmental loads caused by demolition of buildings. There is less need for big construction projects when existing buildings are used rationally. A long-lasting building is an ecologically sustainable building. Therefore, it is important to maintain existing buildings. Historical buildings are already long-lasting and culturally valuable, which is why it is important to pay special attention to preserving them. Best way for this is to keep buildings in use and if necessary, adjust them to a new function. Adaptation is vital for the survival of a building. This thesis focuses on the principles of building restoration and ecological sustainability from a perspective of functional adaptation of a historical building. The three-part thesis includes a literature study, a study of the examined place and a plan for functional adaptation of a historical building. The first part of the thesis uses literary to study the theoretical principles of building restoration and ecologically sustainable building construction as well as comparing them to find out how they support each other. The second part of the thesis examines the area of Linnankasarmi, a nineteenth century military area in Hämeenlinna and from there a single building that was built over 150 years ago as a military hospital. Historical layers and functions of the area and the building are studied. Linnankasarmi is a good example of an area that is historically and culturally valuable but is nevertheless misused, as several of its buildings stand empty. The third part presents a plan to revise the empty hospital into accommodation and restaurant.
Description
Supervisor
Savolainen, Panu
Thesis advisor
Svartström, Nina
Keywords
restaurointi, käyttötarkoituksen muutos, kestävä rakentaminen, rakennussuojelu, historiallinen rakennus, korjausrakentaminen
Other note
Citation