Tavoitekustannusperusteinen talotekniikkasuunnittelu asuinrakennuksissa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-11-21
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
59+3
Series
Abstract
Tavoitekustannus on Japanin autoteollisuudessa kehitetty menetelmä tuotteiden kustannusten hallitsemiseksi. Tavoitekustannusajattelun perustana on tuotteen hinnoittelu vastaamaan laadullisia kriteereitä. Tavoitekustannus on yleisesti käytössä eri teollisuuden aloilla, mutta rakentamisalalla sen hyödyntäminen on vielä vähäistä. Rakennusalan kustannusta ohjaa pääosin hinta, joka siten määrittelee laadulliset tavoitteet. Lisäksi kustannusten seuranta rakennushankkeissa on vaiheittaista, jolloin suunnitteluvaiheen kustannusohjaus on vähäistä. Työssä selvitettiin tavoitekustannusajattelun soveltuvuutta asuinrakennuksen talotekniikkasuunnitteluun. Työssä selvitettiin perinteisen suunnitteluprosessin kulku ja sitä verrattiin tavoitekustannusprosessiin. Lisäksi tarkasteltiin eri suunnitteluvalintojen merkitystä kustannusten muodostumiseen. Työn tavoitteena oli luoda asuinrakennusten talotekniseen suunnitteluprosessiin sopiva tavoitekustannusmalli sekä luoda työkaluja kustannusseurantaan prosessin suunnitteluvaiheessa. Tarkastelu keskittyi LVI-tekniikkaan. Tavoitekustannussuunnitteluprosessin kulku sovitettiin rakennusalalla yleisesti käytettäviin prosesseihin tuomalla eri prosessin vaiheisiin tavoitekustannusajattelun mahdollistavia tehtäviä. Kustannusseurantaa helpottavia työkaluja luotiin tarkastelemalla suunniteltujen kohteiden, joista osa oli rakenteilla ja osa jo valmistunut, kustannusrakenteita. Kustannukset selvitettiin suunnitelmista saadun tiedon ja kustannuslaskentaohjelmiston avulla. Työssä todettiin tarkasteltujen kohteiden määrän osittain riittämättömäksi tarkkojen kustannusarviotyökalujen luomiseksi, sillä valittujen kohteiden eri toteutusratkaisut poikkesivat liikaa toisistaan eikä samanlaisuutta ollut riittävästi verrattavissa. Kustannustarkastelulla tunnistettiin useita kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, joihin suunnittelunohjauksella voidaan vaikuttaa. Tavoitekustannusajattelun todettiin kuitenkin sopivan asuinrakennusten talotekniseen suunnitteluprosessiin. Rakennusalan hitaan muutosten omaksumisen johdosta työssä päädyttiin täysin uuden prosessin tilalta suosittelemaan allianssimallia, jonka oleellisena osana on tavoitekustannusajattelu. Allianssimalli on rakennusalalla yleisesti tunnettu urakkamuoto.

Target costing is a method of product cost management invented in Japan. One of the basic ideas is to define the costs of a product based on the market driven expectations and quality wanted. Target costing is popular in and widely used in manufacturing industries but in construction companies is it not much exploited. In construction industry it is common that first the price is set, which then defines the quality. The cost tracking in a building process is done only in some parts of the process when in design phase it should be paid more attention. The suitability of target costing to a building services design engineering process in residential buildings was explored. The traditional work flow in a construction process was compared to a target costing process in product manufacturing. Also the impacts of different system choices to costs was studied. The objective of this work was to create a target costing process for building services engineering in residential business and create tools to improve cost tracking especially in the design phase. The target costing process was created by modifying the commonly used process to include tasks concerning target costing. The tools for cost tracking was created by studying the costs of already designed buildings. The costs was computed from the design data and calculated with a cost accounting program. The amount of projects used to cost calculations could not provide enough data to create precise cost estimation tools. The technical solutions within the projects were too wide to give enough information of single systems. Although the data wasn’t precise enough, several factors impacting the costs were discovered. These costs can be easily managed within the design phase. The usage of project alliances is presented as the target costing process. Target costing is already included in project alliance and it is also more well-known in construction business
Description
Supervisor
Lahdelma, Risto
Thesis advisor
Räikkönen, Ville
Keywords
tavoitekustannus, kustannuslaskenta, kustannusarviointi, suunnitteluprosessi
Other note
Citation