Change management in customer information system implementation projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-05-17
Department
Major/Subject
Operations and Service Management
Mcode
SCI3049
Degree programme
Master’s Programme in Industrial Engineering and Management
Language
en
Pages
49+4
Series
Abstract
This thesis is a case study of 4 software implementation projects for various Finnish energy companies from the point of view of a software supplier company. The thesis investigates how the history of Finnish electricity market has shaped demands on software and delves into project management literature relevant to software implementations. After background research, the author presents data gained from interviews of carefully chosen experts with knowledge of the chosen cases as well as some related quantitative data. These are then used to infer insights and attempt to identify key success and failure factors. It was found that careful control and agreement of project scope, as well as good project communication were the most crucial success factors in this thesis’s context. Practical action points based on these, and other success and fail factors, are presented for managerial consideration.

Tämä työ on case-tutkimus, jossa käsitellään neljää ohjelmiston asennusprojektia suomalaisissa energiayhtiöissä, ohjelmiston toimittajayrityksen näkökulmasta. Työssä tutkitaan suomalaisen energiamarkkinan kehitystä ja sen vaikutusta ohjelmistoihin kohdistuviin vaatimuksiin, sekä paneudutaan ohjelmistoasennuksiin liittyvään projektinhallintatutkimukseen. Taustatutkimuksen jälkeen kirjoittaja esittelee tuloksia haastatteluista tarkkaan valittujen asiantuntijoiden kanssa, joilla oli käytännön tietoa valituista case-projekteista. Lisäksi esitetään asiaan liittyvää kvantitatiivista data. Kerättyjen tietojen perusteella yritetään löytää syvempää ymmärrystä sekä tunnistaa menestys- ja epäonnistumistekijöitä. Työn tuloksena todetaan, että tarkka projektin laajuuden hallinta, yhteisymmärrys projektin laajuudesta sekä yleinen hyvä projektikommunikaatio ovat tämän työn kontekstissa olennaisimmat menestystekijät. Näihin, sekä muihin työssä tunnistettuihin menestys- ja epäonnistumistekijöihin perustuen esitetään käytännöllisiä toimintaohjeita päätöksentekijöille.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Salo, Miika
Keywords
project management, CRM, change management, information technology
Other note
Citation